Hoàng Đức Long

Đ xác định số Fa−ra−day ta cần phi biết đương lượng gam của chất khảo sát, đồng thời phải đo khối lượng của chất đó bám vào?

A. một điện cực và cường độ dòng điện.

B. anot và thời gian chạy qua chất điện phân của các ion dương

C. catot và thời gian chạy qua chất điện phân của các ion âm.

D. một điện cực và điện lượng chạy qua bình điện phân.

Vũ Thành Nam
15 tháng 10 2018 lúc 13:06

đáp án D

m = k q ⇒ k = m q

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực bằng niken. Biết đương lượng điện hoá của niken là 0 , 3 . 10 - 3 g/C và khối lượng niken bám vào catot trong 1 giờ khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua bình này là 5,4g. Cường độ dòng điện chạy qua bình bằng

A. 0,5A              

B. 5A              

C. 15A                

D. 1,5A

Hoàng Đức Long

Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực bằng niken. Biết đương lượng điện hoá của niken là 0 , 3 . 10 - 3 g / C và khối lượng niken bám vào catot trong 1 giờ khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua bình này là 5,4g. Cường độ dòng điện chạy qua bình bằng

A. 0,5A

B. 5A

C. 15A

D. 1,5A

Hoàng Đức Long

Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực bằng niken. Xác định khối lượng niken bám vào catôt khi cho dòng điện có cường độ 5,0 A chạy qua bình này trong khoảng thời gian 1 giờ. Đương lượng điện hóa của niken là  0 , 3 . 10 - 3   g

A. 1,5 kg

B. 5,4 kg

C. 1,5 g

D. 5,4 g

Hoàng Đức Long

Cho dòng điện có cường độ 0,75 A chạy qua bình điện phân đựng dung dịch C u S O 4 có cực dương bằng đồng trong thời gian 16 phút 5 giây. Đương lượng gam của đồng là 32. Khối lượng đồng giải phóng ra ở cực âm là 

A. 0,24 kg

B. 24 kg

C. 0,24 g

D. 2,4 kg

Hoàng Đức Long

Cho một dòng điện có cường độ 2A chạy qua bình điện phân có anot làm bằng kim loại của chất dùng làm dung dịch trong bình điện phân trong thời gian 32 phút 10 giây thì có 4,32 g kim loại bám vào catot. Xác định tên kim loại

Hoàng Đức Long

Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực bằng niken. Xác định khối lượng niken bám vào catôt khi cho dòng điện cường độ I = 5,0 A chạy qua bình này trong khoảng thời gian t = 1 giờ. Đương lượng điện hoá của niken là 0,3. 10 - 3  g/C.

A. 1,5 kg.     B. 5,4 g.

C. 1,5 g.     D. 5,4 kg.

Hoàng Đức Long

Để xác đương lượng điện hóa của đồng (Cu), một học sinh đã cho dòng điện có cường độ 1,2 A chạy qua bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphat ( C u S O 4 ) trong khoảng thời gian 5,0 phút và thu được 120 mg đồng bám vào catôt. Xác định sai số tỉ đối của kết quả thí nghiệm do học sinh thực hiện với kết quả tính toán theo định luật II Fa – ra – đây về điện phân khi lấy số Fa – ra – đay F = 96500 (C/mol), khối lượng mol nguyên tử của đồng A = 63,5 g/mol và hóa trị n = 2

A. 2,2%

B. 2,3%

C. 1,3%

D. 1,2%

Hoàng Đức Long

Để xác đương lượng điện hóa của đồng, một học sinh đã cho dòng điện có cường độ 1,2 A chạy qua bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphat C u S O 4  trong khoảng thời gian 5,0 phút và thu được 120 mg đồng bám vào catôt. Xác định sai số tỉ đối của kết quả thí nghiệm do học sinh thực hiện với kết quả tính toán theo định luật II Fa-ra -đây về điện phân khi lấy hằng số Fa-ra -đây là F = 96500 (C/mol) khối lượng mol nguyên tử của đồng A = 63,5 g/mol và hóa trị n = 2

A. 2%

B. 2,3%

C. 1,3%

D. 1,2%

Hoàng Đức Long

Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực bằng niken, dòng điện chạy qua có cường độ 5 A trong thời gian 1 giờ. Biết đương lượng điện hóa của niken là k = 0 ٫ 3 . 10 - 3  g/C. Khối lượng niken giải phóng ở catot là:

A. 5,40 kg.

B. 5,40 mg.

C. 1,50 g.

D. 5,40 g.

Hoàng Đức Long

Một bình điện phân chứa dung dịch C u S O 4 . Anot bằng đồng. Sau khi cho dòng điện I = 4A chạy qua bình điện phân thì có bao nhiêu gam kim loại bám vào catot trong thời gian 2 phút. Tính bề dày của lớp kim loại bám vào catot. Cho khối lượng riêng D = 8 , 9 g / c m 3 ,    S = 100 c m 2 .

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN