Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Một phép chia có thương là số lớn nhất có hai chữ số chia hết cho 2, số chia là số lớn nhất có một chữ số, số dư là số dư lớn nhất có trong phép chia. Em hãy tìm số bị chia trong phép chia đó?

Pham Trong Bach

Phép chia có số chia là số lớn nhất có một chữ số, thương là số nhỏ nhất có hai chữ số, số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị chia trong phép chia đó. 

Pham Trong Bach

(2 điểm) Phép chia có số chia là số lớn nhất có một chữ số, thương là số nhỏ nhất có hai chữ số, số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị chia trong phép chia đó.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN