Nguyễn Hà Phương
25 tháng 1 2016 lúc 22:33

Nối D với E

Ta có tam giác ADE cân vì ....

=> góc ADE = góc AED = (180-góc A )/2

mà góc ABC= góc ACB = (180-góc A)/2

=> góc ABC = ADE

maf hai góc này ơr vị trí ĐV của BC và DE

=> BC//DE

tuwf đấy suy ra hai góc bằng nhau và xét tam giác BID và CIE rồi suy ra hai góc tương ứng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên Tia đối của tia BA lấy điểm D, trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho BD = CE. Gọi I là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng IB = IC, ID = IE.

Pham Trong Bach

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho BD = CE, Gọi I là giao điểm của BE và CD.

a) Chứng minh IB = IC, ID = IE.

b) Chứng minh DE // BC.

c) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh ba điểm A, M, I thẳng hàng.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN