Hoàng Đức Long

Một đoạn dây dẫn MN dài 25 c m  khối lượng 200 g , có dòng điện I chạy qua được treo trong một điện đều nằm có phương ngang với cảm ứng từ là B = 1 , 6 T  bằng hai dây nhẹ, mềm. Khi cân bằng, MN nằm ngang và mỗi dây treo chịu một lực căng bằng trọng lực. Kết luận đúng về chiều và cường độ dòng điện qua dây MN là

A. Dòng điện chạy từ N đến M có cường độ I = 5 A

B. Dòng điện chạy từ M đến N có cường độ  I = 2 , 5 A  

C. Dòng điện chạy từ M đến N có cường độ  I = 5 A

D. Dòng điện chạy từ N đến M có cường độ  I = 2 , 5 A

Vũ Thành Nam
16 tháng 5 2019 lúc 5:01

Đáp án C

Vì lực căng của hai dây 2 T = 2 P > P  nên lực từ F →  có chiều hướng xuống, áp dụng quy tắc bàn tay trái suy ra chiều dòng điện từ M đến N

Điều kiện cân bằng MN:

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Một dòng điện không đổi có cường độ 5 A, chạy qua đoạn dây dẫn thẳng MN = 6 cm (từ M đến N) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7 , 5 . 10 - 2 N. Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ B →   v à   M N →  là

A. 60 độ

B. 45 độ

C. 90 độ

D. 30 độ

Hoàng Đức Long

Một đoạn dây đồng CD dài 20 cm, nặng 15 g được treo ở hai đầu bằng hai sợi dây mềm, rất nhẹ, cách điện sao cho đoạn dây CD nằm ngang. Đưa đoạn dây đồng vào trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 T và các đường sức từ là những đường thẳng đứng hướng lên. Lấy g = 10 m/ s 2 . Cho dòng điện qua dây CD có cường độ I = 2 A thì lực căng mỗi sợi dây treo có độ lớn là

A. 0,18 N.

B. 0,125 N.

C. 0,25 N.

D. 0,36 N.

Hoàng Đức Long

Đoạn dây AB có chiều dài 20 cm, khối lượng 10 g được treo nằm ngang bằng 2 dây nhẹ trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ thẳng đứng. Cho dòng điện I = 2 A chạy qua dây AB thì AB bị đẩy sang một bên đến vị trí cân bằng mới mà dây treo hợp với phương ban đầu góc 45 0 . Lấy g = 10 m / s 2 . Độ lớn cảm ứng từ là?

A. 0,8 T.

B. 0,4 T

C. 0,5 T.

D. 0,25 T.

Hoàng Đức Long

Một dòng điện có cường độ I = 5 A chạy trong một dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại điểm M có độ lớn B = 4.10-5 T. Điểm M cách dây một khoảng:

A. 5 cm.

B. 25 cm.

C. 2,5 cm.

D. 10 cm.

Hoàng Đức Long

Dòng điện chạy qua một dây dẫn thẳng dài đặt nằm ngang trong không khí gây ra tại một điểm cách nó 4,5 cm một cảm ứng từ có độ lớn 2,8. 10 - 4 T. Cường độ của dòng điện chạy qua dây dẫn là

A. 56 A.     

B. 44 A.      

C. 63 A.      

D. 8,6 A.

Hoàng Đức Long

Dòng điện chạy qua một dây dẫn thẳng dài đặt nằm ngang trong không khí gây ra tại một điểm cách nó 4,5 cm một cảm ứng từ có độ lớn 2,8. 10 - 4  T. Cường độ của dòng điện chạy qua dây dẫn là

A. 56 A.

B. 44 A.

C. 63 A.

D. 8,6 A.

Hoàng Đức Long

Một đoạn dây dẫn thẳng dài l có dòng điện với cường độ I chạy qua, đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B. Biết đoạn dây dẫn vuông góc với các đường sức từ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn là 

A.  F = I B l .

B.  F = B I 2 l

C.  F = I B l

D.  F = B I l

Hoàng Đức Long

Một đoạn dây dẫn thẳng dài 20 cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Cho dòng điện chạy qua đoạn dây có cường độ 1 A, thì lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 4 . 10 -   2   N . Cảm ứng từ của từ trường đó có độ lớn là

A.  0 , 2   T

B.  2 . 10 - 3   T

C.  0 , 8   T

D.  0 , 4   T

Hoàng Đức Long

Một dòng điện có cường độ I=5A chạy trong một dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại điểm M có độ lớn B = 4 . 10 - 5 T . Điểm M cách dây một khoảng:

A. 5 cm                  

B. 25 cm

C. 2,5 cm

D. 10 cm

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN