Câu hỏi của Lê Quỳnh Oanh - Tiếng anh lớp 8

_Điền vào chỗ trống với những từ dưới đây : 

< Saying, amongst, when, bored, thought, play, religious, found, place, rules >

 →→ Hoa, Nga and her cousin, Nhi were ................, so Nga suggested that they ................... a game called 20 questions. She explained the ............. and then the girls started to play. Nga throught of a ............  and she gave the others a clue by .................... that it wasn't in Viet Nam. Nhi .............. out the place was in New York. Hoa ............... that it was the Goldon Gate Bridge, but that is in San Fracisco. Nhi was right ....................... she said that it was the Statue of Liberty. 

_Mấy bạn giúp mk với nhé ! THANKS ! :)))

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.