Nguyễn Thanh Hằng

Trong giai đoạn đầu, giai cấp tư sản đấu tranh chống chế độ phong kiến bằng hình thức là

 A. Không nộp thuế cho nhà vua

 B. Đấu tranh đòi các quyền lợi về kinh tế

 C. Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa

 D. Làm cách mạng lật đổ chế độ phong kiến

Phạm Thị Diệu Hằng
29 tháng 10 2019 lúc 14:12

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng

Hình thức đấu tranh của giai cấp tư sản trong buổi đầu chống chế độ phong kiến là

 A. Đấu tranh đòi tự do phát triển kinh tế

 B. Đấu tranh đòi quyền lợi về chính trị

 C. Đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng

 D. Làm cách mạng để lật đổ chế độ phong kiến

Nguyễn Thanh Hằng

Suy nghĩ của bạn về nhận định sau:

“Tai họa của nó là ở chỗ giai cấp tư sản đã thay thế giai cấp phong kiến và giành quyền thống trị xã hội, nó chưa thiết lập được một chế độ phù hợp với quyền lợi “giai cấp đông đảo nhất và nghèo khổ nhất”.

(Xanh-xi-mông nhận xét về cách mạng tư sản Pháp)

Nguyễn Thanh Hằng

Vì sao nhân dân ta không ngừng vùng lên đấu tranh chống chế độ phong kiến Bắc thuộc?

A. Vì căm thù sâu sắc chế độ cai trị tàn bạo của kẻ thù

B. Vì bị bóc lột theo kiểu địa tô phong kiến

C. Vì bị mất ruộng đất quá nhiều

D. Vì đời sống gặp nhiều khó khăn

Nguyễn Thanh Hằng

Phong trào đấu tranh đòi cải thiện đời sống cho người lao động, buộc giai cấp tư sản phải bãi bỏ “Đạo luật đặc biệt” diễn ra ở nước nào?

A. Nước Đức

B. Nước Pháp

C. Nước Anh

D. Nước Mĩ

Nguyễn Thanh Hằng

Dựa vào hiểu biết của bạn để trả lời câu hỏi

“Tai họa của nó là ở chỗ giai cấp tư sản đã thay thế giai cấp phong kiến và giành quyền thống trị xã hội, nó chưa thiết lập được một chế độ phù hợp với quyền lợi “giai cấp đông đảo nhất và nghèo khổ nhất”.

(Theo Xanh-xi-mông)

Đây là nhận xét của Xanh-xi-mông về cuộc cách mạng nào?

A. Cách mạng tư sản Pháp.

B. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu.

C. Cách mạng tư sản Anh.

D. Cuộc đấu tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

Nguyễn Thanh Hằng

Giữ độc quyền sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ quyền lợi cho thợ thủ công cùng ngành nghề và đấu tranh chống lại sự áp bức, sách nhiễu của lãnh chúa phong kiến địa phương. Đó là mục đích của?

A. Thương hội

B. Phường hội

C. Các xưởng thủ công

D. Các công trường thủ công

Nguyễn Thanh Hằng

Trong những cuộc đấu tranh, cách mạng trên, cuộc đấu tranh nào mang bản chất của một cuộc cách mạng tư sản?

A. Cách mạng tư sản Pháp và Cách mạng tư sản Anh.

B. Cách mạng tư sản Pháp vầ cách mạng tư sản Anh và cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức.

C. Cách mạng tư sản Pháp vầ cách mạng tư sản Anh và cuộc đấu tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

D. Tất cả các dữ liệu trên đều mang bản chất của các cuộc cách mạng tư sản.

Nguyễn Thanh Hằng

Trong cuộc đấu tranh chống phong kiến phương Bắc (từ thế kỉ I đến thế kỉ X) nhiều cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi, lập được chính quyền tự chủ đó là

A. khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Lí Bí, Khúc Thừa Dụ

B. khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí

C. khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Lí Bí, Ngô Quyền

D. khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Phùng Hưng, Khúc Thừa Dụ

Nguyễn Thanh Hằng

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

“Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng do giai cấp ………………………………lãnh đạo, động lực chính là …………………………….. Nhằm lật đổ chế độ …………………………………, mở đường cho chủ nghĩa ………………………. phát triển.”

A. Nông dân, công nhân, phong kiến, tư sản.

B. Tư sản, quần chúng nhân dân, phong kiến, tư bản.

C. Tư sản, nông dân, tư sản, xã hội.

D. Vô sản, nông dân, phong kiến, tư bản.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN