Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Pham Thi Linh

Cùng tìm cách trả lời hay, nhanh và chính xác nhận để nhận 2GP nào!

Bài tập: Một cá thể F1 lai với 3 cơ thể khác:

- Với cá thể thứ nhất được thế hệ lai, trong đó có 6,25% kiểu hình cây thấp, hạt dài

- Với cá thể thứ hai được thế hệ lai, trong đó có 12,5% kiểu hình cây thấp, hạt dài.

- Với cá thể thứ ba được thế hệ lai, trong đó có 25% kiểu hình cây thấp, hạt dài.

Cho biết mỗi gen nằm trên một NST qui định một tính trạng và đối lập với các tính trạng cây thấp, hạt dài là các tính trạng cây cao, hạt tròn.

Hãy biện luận và viết sơ đồ lai của ba trường hợp nêu trên?

qwerty
qwerty 10 tháng 6 2017 lúc 20:23

* Xét phép lai 1: - Biện luận: Thế hệ lai có 6,25% thấp, dài, chiếm tỉ lệ 1/16 ( thế hệ lai có 16 kiểu tổ hợp bằng 4x4 ( Mỗi bên cho 4 loại giao tử ( F1 và cá thể thứ nhất dị hợp tử 2 cặp gen ( thế lệ lai có sự phân tính về kiểu hình theo tỉ lệ 9:3:3:1 với kiểu hình mang 2 tính trạng lặn có tỉ lệ bằng 1/16. Mà đề bài cho biết thấp, dài bằng 1/16 ( Thấp, dài là 2 tính trạng lặn so với cao, tròn. Qui ước: A- Cao B- Tròn a – Thấp b – Dài ( kiểu gen của F1 và cá thể 1: AaBb (Cao, tròn) - Sơ đồ lai: AaBb x AaBb

* Xét phép lai 2: - Biện luận: Thế hệ lai có 12,5% thấp, dài chiếm tỉ lệ 1/8 ( F2 thu được 8 kiểu tổ hợp = 4x2. Vì F1 cho 4 loại giao tử ( cá thể hai cho 2 loại giao tử ( Cá thể 2 phải dị hợp tử một cặp gen. F2 xuất hiện thấp dài aabb ( F1 và cá thể 2 đều cho được giao tử ab. Vậy kiểu gen của cá thể hai là: Aabb hoặc aaBb. - Sơ đồ lai: AaBb x Aabb AaBb x aaBb * Xét phép lai 3: - Biện luận: Thế hệ lai có 25% kiểu hình cây thấp, hạt dài ( F2 thu được 4 kiểu tổ hợp = 4x1. Vì F1 cho 4 loại giao tử ( cá thể thứ 3 cho 1 loại giao tử ( đồng hợp tử về cả hai cặp gen. F2 xuất hiện thấp dài aabb ( F1 và cá thể 3 đều cho được giao tử ab. Vậy kiểu gen của cá thể thứ 3 là: aabb - Sơ đồ lai: AaBb x aabb

Nguồn :)

Bình luận (7)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 10 tháng 6 2017 lúc 20:31

t: Ở lớp 9 khi cho cá thể F1 thì ngầm hiểu đó là các thể dị hợp tử các cặp gen. - F1 x cây 1 -> đời con có 6,25% = 1/16 thấp, dài. Đời con có 16 tổ hợp nên cả F1 và cây 1 đều phải hình thành 4 loại giao tử => đều dị hợp tử cả 2 cặp gen. đời con có 1/16 thấp, dài nên thấp, dài là tính trạng lặn Quy ước A: cao, a: thấp, B: tròn, b: dài F1 x cây 1 : AaBb x AaBb (viết sơ đồ lai để chứng minh) - F1 x cây2 -> đời con có 12,5% = 1/8 thấp, dài. Đời con có 8 tổ hơp mà F1 hình thành 4 loại giao tử nên cây 2 phải hình thành 2 loại gtử trong đó có giao tử ab => kiểu gen cây 2 là Aabb hoặc aaBb F1 x cây 2: AaBb x Aabb hoặc AaBb x aaBb (viết ơ đồ lai CM) - F1 x cây 3 -> Đời con có 25% = 1/4 thấp, dài. Đời con có 4tổ hơp mà F1 hình thành 4 loại giao tử nên cây 3 phải hình thành 1loại gtử ab => kiểu gen cây 2 là aabb F1 x cẩy: AaBb x aabb

Bình luận (2)
Trần Hà Quỳnh Như
Trần Hà Quỳnh Như 10 tháng 6 2017 lúc 20:56

Xét phép lai 1

Thế hệ lai có 6,25% thấp, dài, chiếm tỉ lệ 1/16 ® thế hệ lai có 16 kiểu tổ hợp bằng 4x4 ® Mỗi bên cho 4 loại giao tử ® F1 và cá thể thứ nhất dị hợp tử 2 cặp gen ® thế lệ lai có sự phân tính về kiểu hình theo tỉ lệ 9:3:3:1 với kiểu hình mang 2 tính trạng lặn có tỉ lệ bằng 1/16.

Mà đề bài cho biết thấp, dài bằng 1/16 ® Thấp, dài là 2 tính trạng lặn so với cao, tròn.

Quy ước:

A- Cao B- Tròn

a – Thấp b – Dài

® kiểu gen của F1 và cá thể 1: AaBb (Cao, tròn)

- Sơ đồ lai: AaBb x AaBb

* Xét phép lai 2:

- Biện luận:

Thế hệ lai có 12,5% thấp, dài chiếm tỉ lệ 1/8 ® F2 thu được 8 kiểu tổ hợp = 4x2. Vì F1 cho 4 loại giao tử ® cá thể hai cho 2 loại giao tử ® Cá thể 2 phải dị hợp tử một cặp gen.

F2 xuất hiện thấp dài aabb ® F1 và cá thể 2 đều cho được giao tử ab.

Vậy kiểu gen của cá thể hai là: Aabb hoặc aaBb.

- Sơ đồ lai:

AaBb x Aabb

AaBb x aaBb

* Xét phép lai 3:

- Biện luận:

Thế hệ lai có 25% kiểu hình cây thấp, hạt dài ® F2 thu được 4 kiểu tổ hợp = 4x1. Vì F1 cho 4 loại giao tử ® cá thể thứ 3 cho 1 loại giao tử ® đồng hợp tử về cả hai cặp gen.

F2 xuất hiện thấp dài aabb ® F1 và cá thể 3 đều cho được giao tử ab.

Vậy kiểu gen của cá thể thứ 3 là: aabb

- Sơ đồ lai: AaBb x aabb

Bình luận (0)
Khánh Hạ
Khánh Hạ 10 tháng 6 2017 lúc 22:30

- F1 x cây 1 -> đời con có 6,25% = 1/16 thấp, dài. Đời con có 16 tổ hợp nên cả F1 và cây 1 đều phải hình thành 4 loại giao tử => đều dị hợp tử cả 2 cặp gen. đời con có 1/16 thấp, dài nên thấp, dài là tính trạng lặn Quy ước A: cao, a: thấp, B: tròn, b: dài F1 x cây 1 : AaBb x AaBb (viết sơ đồ lai để chứng minh) - F1 x cây2 -> đời con có 12,5% = 1/8 thấp, dài. Đời con có 8 tổ hơp mà F1 hình thành 4 loại giao tử nên cây 2 phải hình thành 2 loại gtử trong đó có giao tử ab => kiểu gen cây 2 là Aabb hoặc aaBb F1 x cây 2: AaBb x Aabb hoặc AaBb x aaBb (viết ơ đồ lai CM) - F1 x cây 3 --> Đời con có 25% = 1/4 thấp, dài. Đời con có 4 tổ hơp mà F1 hình thành 4 loại giao tử nên cây 3 phải hình thành 1 loại gtử ab => kiểu gen cây 2 là aabb F1 x cây: AaBb x aabb

Bình luận (1)
Dương Nguyễn
Dương Nguyễn 11 tháng 6 2017 lúc 9:06

Pham Thi Linh ơi! Nếu có thể, lần sau cô nhớ hỏi câu của lớp nhỏ thôi (như lớp 6, 7), để lớp nhỏ hay lớp lớn đều trả lời được. Còn câu hỏi của lớp 12 thì lớp nhỏ (6, 7, 8...) đành bó tay!

Bình luận (2)
Đinh Tiến Luân
Đinh Tiến Luân 11 tháng 6 2017 lúc 12:42

Ở lớp 9 khi cho cá thể F1 thì ngầm hiểu đó là các thể dị hợp tử các cặp gen. - F1 x cây 1 -> đời con có 6,25% = 1/16 thấp, dài. Đời con có 16 tổ hợp nên cả F1 và cây 1 đều phải hình thành 4 loại giao tử => đều dị hợp tử cả 2 cặp gen. đời con có 1/16 thấp, dài nên thấp, dài là tính trạng lặn Quy ước A: cao, a: thấp, B: tròn, b: dài F1 x cây 1 : AaBb x AaBb (viết sơ đồ lai để chứng minh) - F1 x cây2 -> đời con có 12,5% = 1/8 thấp, dài. Đời con có 8 tổ hơp mà F1 hình thành 4 loại giao tử nên cây 2 phải hình thành 2 loại gtử trong đó có giao tử ab => kiểu gen cây 2 là Aabb hoặc aaBb F1 x cây 2: AaBb x Aabb hoặc AaBb x aaBb (viết ơ đồ lai CM) - F1 x cây 3 -> Đời con có 25% = 1/4 thấp, dài. Đời con có 4tổ hơp mà F1 hình thành 4 loại giao tử nên cây 3 phải hình thành 1loại gtử ab => kiểu gen cây 2 là aabb F1 x cẩy: AaBb x aabb

Bình luận (0)
Doraemon
Doraemon 27 tháng 6 2017 lúc 2:05

Khủng khiếp ghê habatngohiha

Bình luận (0)
dau tien duc
dau tien duc 7 tháng 12 2017 lúc 21:09

ơ !!! sao đây lại là câu của lớp 12 đây là của lớp 9 mà

Bình luận (1)
yoko akarichino
yoko akarichino 26 tháng 9 2019 lúc 20:39

í chị j ơi

đây là bài ôn thi hsg lớp 9 ạ

em vừa đc cô ra xong

hóa ra lớp 12 vẫn làm bài này

Bình luận (0)
yoko akarichino
yoko akarichino 26 tháng 9 2019 lúc 20:40

bài lớp 9 mà

Bình luận (0)
Đặng Thu Trang
Đặng Thu Trang 10 tháng 6 2017 lúc 21:12

Xét phép lai với cá thể 1

Thấp, dài =6.25%= 1/16=> F2 có 16 tổ hợp

=> F1 và cây đem lai dị hợp 2 cặp gen

Các gen phân ly độc lập mà thấp dài chiếm 1/16= 1/4* 1/4=> Thấp dài là lặn

Quy ước A cao, a thấp, B Tròn, b dài

Phép lai 1, bố mẹ dị hợp 2 cặp gen => kiểu gen là AaBb x AaBb

Phép lai 2

Thấp dài( aabb)= 12.5%= 1/8

Tách 1/8aabb= 1/4aa*1/2bb=> Bố mẹ AaBb x Aabb

Hoặc 1/8aabb= 1/2aa* 1/4bb=> bố mẹ AaBb x aaBb

Phép lai 3

Thấp dài ( aabb)= 25%= 1/4= 1/2aa * 1/2bb

=> Kiểu gen bố mẹ chỉ có thể là AaBb x aabb

Cho e bon chen với ạ !!!

Bình luận (11)
An Dao
An Dao 10 tháng 6 2017 lúc 21:38

Mấy đứa này ham GP quá thể r !

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự
Loading...