Lê Quỳnh  Anh

Pick out the word that has the primary stress different from that of the other words.

A. academic

B.  necessity

C.  authority

D.  commercially

Dương Hoàn Anh
28 tháng 8 2017 lúc 4:38

Đáp án A

Kiến thức: Trọng âm của từ có từ 3 âm tiết trở lên

Giải thích:

academic /,ækə'demik/            

authority /ɔ:'θɒrəti/

necessity /ni'sesəti/                           

commercially /kə'mɜ:∫əli/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại là thứ 2


Các câu hỏi tương tự
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết