Lê Quỳnh  Anh

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

One of the deadliest hijackings took place in 1977, when terrorists identified as the Japanese Red Army _________ a Malaysian airlines jet travelling to Kuala Lumpur

A. showed up 

B. relied on 

C. took over 

D. held on

Dương Hoàn Anh
24 tháng 1 2019 lúc 13:00

Đáp án là C

Take over= giành quyền điều khiển. Dịch: Một trong những vụ cướp đẫm máu đã diễn ra vào năm 1977, khi những kẻ khủng bố được xác định là Hồng quân Nhật Bản kiểm sát một hãng hàng không bay Malaysia đi du lịch đến Kuala Lumpur.


Các câu hỏi tương tự
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết