Ôn tập cuối năm phần hình học

Mặc Hàn

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn ( AC > AB) Ba đường cao AD , BE ,CF cắt nhau ở H . CMR

a, tam giác AEH đồng dạng tam giác ADC

b, HB . HE = HC . HF

c, góc BEF = góc BCF

d, Lấy I thuộc BC sao cho IB = IC qua H kẻ đường thẳng d vuông góc với HI tại H cắt AB , AC lần lượt ở M , N . CM tam giác IMN cân

Giúp mk lm phần d với !!! HELP ME....


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN