Bài 42. Nồng độ dung dịch

Mặc Hàn

Trộn 300g dung dịch HCl 7,3% với 200g dung dịch NaOH 4%. Tính nồng độ % của các chất tan trong dung dịch thu được.

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 25 tháng 4 2017 lúc 22:05

PTHH: NaOH + HCl -> NaCl + H2O

Ta có: \(m_{HCl}=\dfrac{m_{ddHCl}.C\%_{ddHCl}}{100\%}=\dfrac{300.7,3}{100}=21,9\left(g\right)\\ =>n_{HCl}=\dfrac{m_{HCl}}{M_{HCl}}=\dfrac{21,9}{36,5}=0,6\left(mol\right)\\ m_{NaOH}=\dfrac{m_{ddNaOH}.C\%_{ddNaOH}}{100\%}=\dfrac{200.4}{100}=8\left(g\right)\\ =>n_{NaOH}=\dfrac{m_{NaOH}}{M_{NaOH}}=\dfrac{8}{40}=0,2\left(mol\right)\)

Theo PTHH và đề bài, ta có:

\(\dfrac{n_{HCl\left(đê\right)}}{n_{HCl\left(PTHH\right)}}=\dfrac{0,6}{1}>\dfrac{n_{NaOH\left(đề\right)}}{n_{NaOH\left(PTHH\right)}}=\dfrac{0,2}{1}\)

=> HCl dư, NaOH hết, tính theo nNaOH.

Chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc là HCl dư và NaCl.

Theo PTHH và đề bài, ta có:

\(n_{HCl\left(phảnứng\right)}=n_{NaCl}=n_{NaOH}=0,2\left(mol\right)\\ =>n_{HCl\left(dư\right)}=n_{HCl\left(banđầu\right)}-n_{HCl\left(phảnứng\right)}=0,6-0,2=0,4\left(mol\right)\\ =>m_{NaCl}=n_{NaCl}.M_{NaCl}=0,2.58,5=11,7\left(g\right)\\ m_{HCl\left(dư\right)}=n_{HCl\left(dư\right)}.M_{HCl}=0,4.36,5=14,6\left(g\right)\)

Theo ĐLBTKL, ta có:

\(m_{ddthuđược}=m_{ddHCl}+m_{ddNaOH}=300+200=500\left(g\right)\)

Nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc:

\(C\%_{ddHCl\left(dư\right)}=\dfrac{m_{HCl}}{m_{ddthuđược}}.100\%=\dfrac{14,6}{500}.100=2,92\%\)

\(C\%_{ddNaCl}=\dfrac{m_{NaCl}}{m_{ddthuđược}}.100\%=\dfrac{11,7}{500}.100=2,34\%\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN