Bài 26. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Linh nguyễn khánh

Một ấm nhôm khối lương bằng 250g chứa 1,5l nước ở nhiệt độ 20 độ C. Tính:

a. Nhiệt lượng để đun sôi lượng nước trên.

b. Tính lượng dầu cần dùng. Biết hiệu suất khi đun nước bằng bếp dầu là 30% và năng suất tỏa nhiệt của dầu là q=44.10\(^6\) J/kg.

Hoàng Nguyên Vũ
Hoàng Nguyên Vũ 16 tháng 4 2017 lúc 9:47

Tóm tắt:

m1 = 250g = 0,25kg ; c1 = 880J/kg.K

V2 = 1,5l ; c2 = 4200J/kg.K

t1 = 20oC ; t2 = 100oC

____________________________________

a) Q = ?

b) q = 44.106J/kg ; H = 30% ; md = ?

Giải

a) Nước sôi ở 100oC, để đun nước nóng đến nhiệt độ này thì ấm nhôm cũng phải có nhiệt độ 100oC.

Nhiệt lượng ấm nhôm cần thu vào để nóng lên 100oC là:

\(Q_1=m_1.c_1\left(t_2-t_1\right)=0,25.880\left(100-20\right)=17600\left(J\right)\)

1,5l nước thì có khối lượng 1,5kg.

Nhiệt lượng nước cần thu vào để nóng lên 100oC là:

\(Q_2=m_2.c_2\left(t_2-t_1\right)=1,5.4200\left(100-20\right)=504000\left(J\right)\)

Vậy tổng nhiệt lượng cần cung cấp cho ấm nước để đun sôi nước là:

\(Q=Q_1+Q_2=17600+504000=521600\left(J\right)\)

b) Nhiệt lượng dầu hỏa cần cung cấp để đun sôi nước là 521600J nhưng do bếp dầu chỉ có hiệu suất 30% nên nhiệt lượng thực tế mà dầu tỏa ra là:

\(Q'=\dfrac{Q}{H}=\dfrac{521600}{30\%}=1738666,667\left(J\right)\)

Khối lượng dầu cần dùng là:

\(m_d=\dfrac{Q'}{q}=\dfrac{1738666,667}{44.10^6}\approx0,039515\left(kg\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN