Bài 23 : Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Sách Giáo Khoa

Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám.

Thư Soobin
Thư Soobin 30 tháng 4 2018 lúc 16:04

Ý nghĩa lịch sử:

- Trong nước

+ Cách mạng tháng Tám thành công đập tan ách thống trị hơn 80 năm của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật đổ chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn năm của đất nước ta

+ Mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỉ nguyên độc lập tự do

- Quốc tế

+ Là thắng lợi đầu tiên của dân tộc, tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân

+ Là quần chúng cổ vũ lớn lao trước phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới

Nguyên nhân thắng lợi:

- Nguyên nhân chủ quan

+ Truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất của dân tộc

+ Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng cộng sản Đông Dương đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh

+ Đã xây dựng được khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp quần chúng rộng rãi, biết kết hợp tài tình đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần ở nông thôn, tiến lên khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước

- Nguyên nhân khách quan: Hoàn cảnh quốc tế vô cùng thuận lợi đó là Hồng quân Liên Xô và phe đồng minh đánh bại phe phát xít Nhật tạo nên thời cơ "ngàn năm có một" để nhân dân ta vùng dậy giành độc lập

Bình luận (0)
Huyền Trang
Huyền Trang 21 tháng 3 2019 lúc 20:38

Diễn biến, ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám là:

Diễn biến:

Ngày 16/8/1945, theo lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, một đơn vị giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào tiến về giải phóng Thái Nguyên, mở đường về Hà Nội Sáng 19/8 Hà Nội tràn ngập khí thế cách mạng với các cuộc biểu tình, chia ra thành nhiều đoàn đi chiếm các công sở của chính quyền bù nhìn. Cuộc khởi nghĩa dành thắng lợi hoàn toàn ở Hà Nội. Ngày 23/8, nhân dân Huế khởi nghĩa dành thắng lợi Ngàu 25/8 khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn Ngày 28/8 tổng khởi nghĩa thành công trên cả nước Ngày 30/8 vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến sụp đổ. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Ý nghĩa:

Đối với Việt Nam: Là sự kiện vĩ đại của dân tộc ta, phá tan xiềng xích nô lệ, đưa Việt Nam trở thành nước độc lập tự do. Đối với thế giới: Thắng lợi này đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới.

Nguyên nhân thắng lợi:

Dân tộc ta có truyền thống yêu nước sâu sắc, đã đấu tranh kiên cường bất khuất từ ngàn xưa cho độc lập, tự do. Có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi... Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi (lực lượng phát xít bị đánh bại) và sự ủng hộ của lực lượng dân chủ tiến bộ trên thế giới.
Bình luận (0)
Huyền Trang
Huyền Trang 21 tháng 3 2019 lúc 20:41

Diễn biến, ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám là:

Diễn biến:

Ngày 16/8/1945, theo lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, một đơn vị giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào tiến về giải phóng Thái Nguyên, mở đường về Hà Nội Sáng 19/8 Hà Nội tràn ngập khí thế cách mạng với các cuộc biểu tình, chia ra thành nhiều đoàn đi chiếm các công sở của chính quyền bù nhìn. Cuộc khởi nghĩa dành thắng lợi hoàn toàn ở Hà Nội. Ngày 23/8, nhân dân Huế khởi nghĩa dành thắng lợi Ngàu 25/8 khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn Ngày 28/8 tổng khởi nghĩa thành công trên cả nước Ngày 30/8 vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến sụp đổ. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Ý nghĩa:

Đối với Việt Nam: Là sự kiện vĩ đại của dân tộc ta, phá tan xiềng xích nô lệ, đưa Việt Nam trở thành nước độc lập tự do. Đối với thế giới: Thắng lợi này đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới.

Nguyên nhân thắng lợi:

Dân tộc ta có truyền thống yêu nước sâu sắc, đã đấu tranh kiên cường bất khuất từ ngàn xưa cho độc lập, tự do. Có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi... Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi (lực lượng phát xít bị đánh bại) và sự ủng hộ của lực lượng dân chủ tiến bộ trên thế giới.
Bình luận (0)
Đặng Phương Nam
Đặng Phương Nam 14 tháng 4 2017 lúc 16:35

Cách mạng tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nó đã phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót ngàn năm. Việt Nam từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người dân độc lập, tự do, làm chủ nước nhà. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, một kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc ta đã mở ra - kỉ nguyên độc lập và tự do. Về mặt quốc tế, Cách mạng tháng Tám là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân. Thắng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới, đặc biệt là nhân dân châu Á và châu Phi. Cách mạng tháng Tám thành công do các nguyên nhân sau : - Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc, đã đấu tranh kiên cường bất khuất từ ngàn xưa cho độc lập, tự do. Vì vậy, khi Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì mọi người hăng hái hưởng ứng. - Có khối bên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, lại biết kết hợp tài tình đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần ở nông thôn, tiến lên phát động tổng khởi nghĩa cả ở nông thôn và thành thị, đánh đổ hoàn toàn bộ máy cai trị của đế quốc và phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.

- Cách mạng tháng Tám tháng lợi tương đối nhanh chóng và ít đổ máu một phần nhờ có hoàn cảnh quốc tế thuận lợi. Chiến tranh thế giới thứ hai đang đi đến hồi kết thúc, Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức - Nhật, góp phần quyết định vào thắng lợi chung của các lực lượng hòa bình, dân chủ trên thế giới.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...