Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau: glucozơ, fructozơ, tinh bột, xenlulozơ. Những chất bị thủy phân trong môi trường axit là:

A. xenlulozơ và glucozơ.                           

B. glucozơ và tinh bột.

C. xenlulozơ và tinh bột.                           

D. glucozơ và fructozơ.

Ngô Quang Sinh
20 tháng 9 2018 lúc 16:27

ĐÁP ÁN C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau: glucozơ, fructozơ, tinh bột, xenlulozơ. Những chất bị thủy phân trong môi trường axit là:

A. xenlulozơ và glucozơ. 

B. glucozơ và tinh bột.

C. xenlulozơ và tinh bột.

D. glucozơ và fructozơ.

Nguyễn Hoàng Nam

Có một số nhận xét về cacbohiđrat như sau:

(1) Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thuỷ phân.

(2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bac.

(3) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.

(4) Phân tử xenlulozơ được cấu tạo bởi nhiều gốc β -  glucozơ

(5) Thuỷ phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozơ

(6) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(7) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(8) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(9) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(10) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

Số phát biểu đúng là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Nguyễn Hoàng Nam

Có một số nhận xét về cacbohiđrat như sau :

(1) Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thủy phân.

(2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(3) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.

(4) Phân tử xenlulozơ được cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozơ.

(5) Thủy phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozơ.

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là :

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.

Nguyễn Hoàng Nam

Có mt snhn xét vcacbonhiđrat như sau:

(1)  Saccarozơ, tinh bt và xenlulozơ đu có thể bị thủy phân

(2)  Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đu tác dụng đưc vi Cu(OH)2  có khnăng tham gia phn ng tráng bc

(3)  Tinh bt và xenlulozơ là đng phân cấu to của nhau

(4)  Phân txenlulozơ đưc cấu to bi nhiu gc β-glucozơ

(5)  Thy phân tinh bt trong môi trưng axit sinh ra fructozơ

Trong c nhn xét trên, snhn xét đúng là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau: glucozơ, fructozơ; saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Những chất không bị thủy phân là:

A. saccarozơ và glucozơ.                           

B. saccarozơ và xenlulozơ.

C. glucozơ và tinh bột.   

D. glucozơ và fructozơ.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau: glucozơ, fructozơ; saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Những chất không bị thủy phân là:

A. saccarozơ và glucozơ.

B. saccarozơ và xenlulozơ.

C. glucozơ và tinh bột.

D. glucozơ và fructozơ.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau: glucozơ; fructozơ; saccarozơ; tinh bột; xenlulozơ; benzyl axetat; glixerol. Số chất có thể tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit là

A. 6

B. 3

C. 5

D. 4

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất: glucozơ; fructozơ; tinh bột; xenlulozơ; benzyl axetat; glixerol. Số chất có thể tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, metyl fomat, xenlulozơ, fructozơ. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit tạo sản phẩm tác dụng với Cu(OH)2 và tráng bạc là 

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)