Đại số lớp 7

nguyen thi thao

tìm nghiệm của đa thức x^2-5x+4

Last Tomb
Last Tomb 23 tháng 3 2019 lúc 19:01

Ta có:

x2−5x+4=0x2−5x+4=0

x2−x−4x+4=0⇔x2−x−4x+4=0

x(x−1)−4(x−4)=0⇔x(x−1)−4(x−4)=0

(x−1)(x−4)=0⇔(x−1)(x−4)=0

[x−1=0x−4=0⇒[x=1x=4⇒[x−1=0x−4=0⇒[x=1x=4

Vậy x=1,x=4 là nghiệm của đa thức x2−5x+4.

Bình luận (0)
Nguyễn Đắc Định
Nguyễn Đắc Định 9 tháng 4 2017 lúc 19:45

Ta có :\(x^2-5x+4=0\)

Nhận xét :\(a+b+c=1-5+4=0\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x_1=1\\x_2=\dfrac{4}{1}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x_1=1\\x_2=4\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Ngô Thị Phương Thảo
Ngô Thị Phương Thảo 12 tháng 4 2017 lúc 13:29

Đây mới là cách cho lớp 7

Cho đa thức \(x^2-5x+4\) nhận giá trị 0, ta có:

\(x^2-5x+4=0\)

\(x^2-x-4x+4=0\)

\(x\left(x-1\right)-4\left(x-4\right)=0\)

\(\left(x-1\right)\left(x-4\right)=0\)

\(\Rightarrow x-1=0;x-4=0\)

\(x=1;x=4\)

Vậy x=1;4 là nghiệm của đa thức \(x^2-5x+4\)

Bình luận (2)
ngonhuminh
ngonhuminh 9 tháng 4 2017 lúc 20:00

Cách giải dành cho lớp Lớp 7

\(f\left(x\right)=x^2-5x+4=x^2-x-4x+4=\left(x^2-x\right)-\left(4x-4\right)\)

\(f\left(x\right)=x\left(x-1\right)-4\left(x-1\right)=\left(x-1\right)\left(x-4\right)\)

\(\left[{}\begin{matrix}x-1=0\\x=4=0\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=4\end{matrix}\right.\)

Nguyễn Đắc Định bạn không sai nhưng theo mình cách đó chỉ áp dụng cho 8 trở lên

Bình luận (3)
Đinh Đức Hùng
Đinh Đức Hùng 9 tháng 4 2017 lúc 20:01

Có : \(x^2-5x+4=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-x-4x+4=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-1\right)-4\left(x-4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x-4\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x-1=0\\x-4=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=4\end{matrix}\right.\)

Vậy \(x=1;x=4\) là nghiệm của đa thức \(x^2-5x+4\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN