Nguyễn Hoàng Nam

Chất nào dưới đây tác dụng được với cả 3 chất: Na, NaOH và NaHCO3

A. H-COO-C6H5.

B. C6H5OH

C. HO-C6H4-OH

D. C6H5-COOH

Ngô Quang Sinh
5 tháng 9 2019 lúc 9:55

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho dãy các hợp chất thơm: p-HO-CH2-C6H4-OH, p-HO-C6H4-COOC2H5,

p-HO-C6H4-COOH, p-HCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau?

 (a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.

(b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng

A.

B. 4

C. 3

D. 2

Nguyễn Hoàng Nam

Cho dãy các hợp chất thơm: p-HO-CH2-C6H4-OH, p-HO-C6H4-COOC2H5, p-HO-C6H4-COOH, p-HCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH.

Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau?

(a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.

(b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol

chất phản ứng.

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2

Nguyễn Hoàng Nam

Cho dãy các hợp cht thơm:

p-HO-CH2-C6H4-OH, m-HO-C6H4-CH2OH p-HO-C6H4- COOC2H5, p-HO-C6H4-COOH, p-HCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH.

Có bao nhiêu cht trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điu kin sau?

(a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.

(b) Tác dụng được với Na (dư) to ra số mol H2 bng số mol cht phản ứng

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Nguyễn Hoàng Nam

Chất nào dưới đây tác dụng được với cả 3 chất: Na, NaOH và NaHCO3

A. H-COO-C6H5

B. C6H5OH.

C. HO-C6H4-OH

D. C6H5-COOH

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau: ClH3N- CH2-COOH; H2N- CH( CH3)- CO-NH-CH2-COOH;CH3-NH3NO3;  (HOOC- CH2- NH3)2SO4;  ClH3N- CH2-CONH-CH2-COOH; CH3-COO-C6H5. Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được dung dịch chứa 2 muối là 

A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 6.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau:

(1) ClH3N–CH2–COOH                            

(2) H2N–CH(CH3)–CO–NH–CH2–COOH

(3) CH3–NH3–NO3                                    

(4) (HOOC–CH2–NH3)2SO4

(5) ClH3N–CH2–CO–NH–CH2–COOH             

(6) CH3–COO–C6H5

Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được dung dịch chứa hai muối là:

A. 3

B. 5

C. 4

D. 6

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau:

(1) ClH3N-CH2-COOH

(2) H2NCH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH

(3) CH3-NH3-NO3

(4) (HOOC-CH2-NH3)2SO4

(5) ClH3N-CH2-CO-NH-CH2-COOH

(6) CH3-COO-C6H5

(7) HCOOCH2OOC-COOCH3

(8) O3NH3N-CH2-NH3HCO3

Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được dung dịch chứa hai muối là

A. 4

B. 7

C. 5

D. 6

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau:

(1) ClH3N-CH2-COOH

(2) H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH

(3) CH3-NH3-NO3

(4) (HOOC-CH2-NH3)2SO4

(5) ClH3N-CH2-CO-NH-CH2-COOH

(6) CH3-COO-C6H5

(7) HCOOCH2OOC-COOCH3.

(8) O3NH3N-CH2-NH3HCO3

Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được dung dịch chứa hai muối là

A. 6

B. 4

C. 5

D. 7

Nguyễn Hoàng Nam

Cho dãy các hp cht thơm

p-HO-C6H4-COOC2H5 

p-HO-CH2-C6H4OH

p-HO- C6H4COOH

p-HCOO-C6H4-OH

p-CH3O-C6H4-OH

Có bao nhiêu cht tha mãn đng thi 2 điu kin sau:

a, Tác dụng vi dung dch NaOH dư theo tlệ 1:1

b, Tác dụng đưc vi Na dư to ra smol H2 bng smol cht phn ng

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Nguyễn Hoàng Nam

Cht nào sau đây tác dng được với cả  3 cht: Na ; NaOH ; NaHCO3

A. HO-C6H4-OH

B. C6H5-COOH

C. C6H5OH

D. H-COO-C6H5

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN