Các lớp Cá - Bài 31. Cá chép

Sách Giáo Khoa

Câu 3: Vì sao số lượng trứng trong mỗi lứa đẻ của cá chép lên đến hàng vạn? Ý nghĩa?

Quang Duy
Quang Duy 7 tháng 4 2017 lúc 16:28

Trong sự thụ tinh ngoài ớ môi trường nước, tỉ lệ tinh trùng gặp trứng rất thấp. Mặt khác, trứng được thụ tinh phát triển trong môi trường có nhiều trắc trở (bị cá khác ăn, nhiệt độ, nồng độ ôxi thấp...). Vì vậy, cá phải thích nghi với lối đẻ nhiều trứng, để có nhiều cá con sống sót và phát triển thành cá lớn.

Bình luận (0)
Lĩnh Nguyễn Hồng
Lĩnh Nguyễn Hồng 8 tháng 4 2017 lúc 18:14

Cộng thêm cá là động vật biến nhiệt !

Bình luận (0)
Thư Nguyễn Nguyễn
Thư Nguyễn Nguyễn 12 tháng 4 2017 lúc 22:35

Trong sự thụ tinh ngoài ớ môi trường nước, tỉ lệ tinh trùng gặp trứng rất thấp. Mặt khác, trứng được thụ tinh phát triển trong môi trường có nhiều trắc trở (bị cá khác ăn, nhiệt độ, nồng độ ôxi thấp...). Vì vậy, cá phải thích nghi với lối đẻ nhiều trứng, để có nhiều cá con sống sót và phát triển thành cá lớn

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
Trần Nhật Minh 15 tháng 4 2017 lúc 10:57

Trong sự thụ tinh ngoài ớ môi trường nước, tỉ lệ tinh trùng gặp trứng rất thấp. Mặt khác, trứng được thụ tinh phát triển trong môi trường có nhiều trắc trở (bị cá khác ăn, nhiệt độ, nồng độ ôxi thấp...). Vì vậy, cá phải thích nghi với lối đẻ nhiều trứng, để có nhiều cá con sống sót và phát triển thành cá lớn.

Bình luận (0)
HUYNH NHAT TUONG VY
HUYNH NHAT TUONG VY 13 tháng 5 2017 lúc 16:09

+ Cá chép đẻ trứng với số lượng lớn vì:

+ Sự thụ tinh ở cá chép là thụ tinh ngoài vì trứng được thụ tinh trong môi trường nước(môi trường ngoài cơ thể) Do thụ tinh ngoài nên tỉ lệ trứng gặp tinh trùng ít Do thụ tinh ở môi trường nước nên không an toàn do làm mồi cho kẻ thù và điều kịên môi trường nước có thể không phù hợp với sự phát triển của trứng

+ Ý nghĩa: Cần đẻ nhiều trứng để duy trì nòi giống Đặc điểm đời sống cá chép: + Môi trường sống: các vực nước ngọt, lặng + Thức ăn: ăn tạp: động vật và thực vật thuỷ sinh + Nhiệt độ cơ thể phụ thuộc nhiệt độ môi trường nước + Sinh sản: đẻ trứng với số lượng lớn, thụ tinh ngoài

Bình luận (0)
Phạm Thị Mai
Phạm Thị Mai 20 tháng 6 2017 lúc 16:10

Trong sự thụ tinh ngoài ớ môi trường nước, tỉ lệ tinh trùng gặp trứng rất thấp. Mặt khác, trứng được thụ tinh phát triển trong môi trường có nhiều trắc trở (bị cá khác ăn, nhiệt độ, nồng độ ôxi thấp...). Vì vậy, cá phải thích nghi với lối đẻ nhiều trứng, để có nhiều cá con sống sót và phát triển thành cá lớn

Bình luận (0)
Hoàng Thị Trâm
Hoàng Thị Trâm 28 tháng 8 2017 lúc 21:46

Số lượng trứng trong mỗi lứa đẻ của cá Chép lên đến hàng vạn vì với đặc điểm sinh sản của cá Chép, số lượng trứng bị hao rất lớn.

Đẻ số lượng trứng rất lớn có ý nghĩa duy trì nòi giống.

Bình luận (0)
Phan Bá Quân
Phan Bá Quân 28 tháng 12 2017 lúc 20:15

Trong sự thụ tinh ngoài ớ môi trường nước, tỉ lệ tinh trùng gặp trứng rất thấp. Mặt khác, trứng được thụ tinh phát triển trong môi trường có nhiều trắc trở (bị cá khác ăn, nhiệt độ, nồng độ ôxi thấp...). Vì vậy, cá phải thích nghi với lối đẻ nhiều trứng, để có nhiều cá con sống sót và phát triển thành cá lớn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN