Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau về quá trình hô hấp ở thực vật

I. Quá trình hô hấp trong cơ thể thực vật trải qua các giai đoạn: Đường phân hiếu khí và chu trình Krebs.

II. Trong quá trình hô hấp, đường phân xảy ra trong ti thể và kị khí

III. Trong giai đoạn phân giải đường, nguyên liệu của hô hấp là glucozo được phân giải đến sản phẩm đơn giản nhất chứa 3 nguyên tử cacbon là axit piruvic.

IV. Kết quả của giai đoạn đường phân, từ một phân tử glucozo đã tạo được 2 phân tử axit piruvic và 3ATP.

Số phát biểu có nội dung đúng là

A. 0.

B. 2.

C. 1

D. 3

Đỗ Khánh Chi
11 tháng 1 2017 lúc 6:16

Đáp án C

I - Sai. Vì quá trình hô hấp trong cơ thể thực vật trải qua các giai đoạn: Đường phân và hô hấp hiếu khí.

II - Sai. Trong quá trình hô hấp, đường phân xảy ra trong tế bào chất và kị khí.

III - Đúng. Quá trình dường phân tạo ra Axit piruvic (CH3COCOOH) + 2ATP + 2H2O.

IV - Sai. Quá trình dường phân từ glucozo tạo ra 1 phân tử  ra 2 Axit piruvic (CH3COCOOH) + 2ATP + 2H2O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau về quá trình hô hấp ở thực vật

I. Quá trình hô hấp trong cơ thể thực vật trải qua các giai đoạn: Đường phân hiếu khí và chu trình Krebs.

II. Trong quá trình hô hấp, đường phân xảy ra trong ti thể và kị khí

III. Trong giai đoạn phân giải đường, nguyên liệu của hô hấp là glucozo được phân giải đến sản phẩm đơn giản nhất chứa 3 nguyên tử cacbon là axit piruvic.

IV. Kết quả của giai đoạn đường phân, từ một phân tử glucozo đã tạo được 2 phân tử axit piruvic và 3ATP.

Số phát biểu có nội dung đúng là

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

Kiều Đông Du

Khi nói về hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang trong giai đoạn nghỉ.

II. Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

III. Phân giải kị khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi chuyền electron trong hô hấp.

IV. Ở phân giải kị khí và phân giải hiếu khí, quá trình phân giải glucozơ thành axit piruvic đều diễn ra trong ti thể.

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về hô hấp ở thực vật?

(1) quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang trong giai đoạn nghỉ

(2) hô hấp tạo ra sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

(3) phân giải kị khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.

(4) Ở hô hấp kị khí và hô hấp hiếu khí, giai đoạn đường phân đều diễn ra trong ti thể.

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về hp của thực vật, bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu không O2 thì thực vt tiến hành phân giải kị khí để lấy ATP.

II. Quá trình hp hiếu khí diễn ra qua 3 giai đoạn, trong đó CO 2 đưc giải phóng ở giai đoạn chu trình Crep.

III. Quá trình hp ở thực vật luôn tạo ra ATP.

IV. Từ một mol glucozơ, tri qua hp kị khí (phân giải kị khí) sẽ to ra 2 mol ATP.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về hô hấp của thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu không có O2 thì thực vật tiến hành phân giải kị khí để lấy ATP.

II. Quá trình hô hấp hiếu khí diễn ra qua 3 giai đoạn, trong đó CO2 được giải phóng ở giai đoạn chu trình Crep.

III. Quá trình hô hấp ở thực vật luôn tạo ra ATP.

IV. Từ một mol glucozơ, trải qua hô hấp kị khí (phân giải kị khí) sẽ tạo ra 2 mol ATP.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về hô hấp của thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu không có O2 thì thực vật tiến hành phân giải kị khí để lấy ATP.

II. Quá trình hô hấp hiếu khí diễn ra qua 3 giai đoạn, trong đó CO2 được giải phóng ở giai đoạn chu trình Crep.

III. Quá trình hô hấp ở thực vật luôn tạo ra ATP.
IV. Từ một mol glucôzơ, trải qua hô hấp kị khí (phân giải kị khí) sẽ tạo ra 2 mol ATP.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biểu sau là đúng khi nói về hô hấp ở thực vật

1. Quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang trong giai đoạn phôi

2. Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác nhau trong cơ thể

3. Phân giải kị khí bao gồm chu kỳ Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp

4. Ở phân giải kị khí và phân giải hiếu khí, quá trình phân giải glucose thành axit pyruvic đều diễn ra ở trong ti thể.

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Kiều Đông Du

Khi nói về quá trình hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Phân giải kị khí tạo ra ít ATP hơn so với phân giải hiếu khí

II. Hô hấp hiếu khí diễn ra mạnh trong cấc mô, cơ quan đang có các hoạt động sinh lí mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa đang nở....

III. Hô hấp sáng không tạo ATP, gây lãng phí nguyên liệu quang hợp nhưng tạo được một số axit amin

IV. Phân giải hiếu khí gồm 3 giai đoạn là đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron. Trong đó chuỗi chuyền electron tạo nhiều ATP nhất

A. 1

B. 4

C. 3

D, 2

Kiều Đông Du

Khi nói về quá trình hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu không có O2 thì một phần tử glucozo chỉ giải phóng được 2ATP

II. Tất cả mọi quá trình hô hấp đều giải phóng năng lượng ATP

III. Tất cả mọi quá trình hô hấp đều làm oxi hóa chất hữu cơ

IV. Tất cả mọi quá trình hô hấp đều trải qua giai đoạn đường phân

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN