Nguyễn Hoàng Nam

Cho sơ đồ chuyển hóa sau Glucozơ → C2H6 C2H4  C2H6O2  C2H4O (mạch hở)  C2H4O2.

Có bao nhiêu chất trong sơ đồ phản ứng trên có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 trong điều kiện thích hợp?

A. 2

B. 6

C. 5

D. 3

Ngô Quang Sinh
20 tháng 5 2017 lúc 3:14

Chọn D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Glucozơ -> C2H6O -> C2H4 -> C2H6O2 -> C2H4O (mạch hở) -> C2H­4O2.

Có bao nhiêu chất trong sơ đồ phản ứng trên có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 trong điều kiện thích hợp ?

A. 5

B. 4

C. 2

D. 3

Nguyễn Hoàng Nam

Cho sơ đchuyn hóa sau :  Glucozơ → C2H6O → C2H4  C2H6OC2H4O (mạch hở) → C2H4O2.Có bao nhiêu cht trong sơ đồ phn ứng trên có kh năng phn ứng với Cu(OH)2 trong điều kin thích hợp và bao nhiêu cht làm mt màu nước brom ?

A. 4 và 3

B. 3 và 3

C. 2 và 2

D. 5 và 2

Nguyễn Hoàng Nam

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

 

Có bao nhiêu chất trong sơ đồ phản ứng trên có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 trong điều kiện thích hợp?

A. 2   

B. 4   

C. 5   

D. 3

Nguyễn Hoàng Nam

Ba chất hữu cơ có công thức phân từ lần lượt là: (X) C2H6O2, (Y) C2H2O2 và (Z) C2H2O4. Trong phân tử mỗi chất trên chỉ chứa một loại nhóm chức. Khi cho 3 chất tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thích hợp thì các chất có khả năng phản ứng là:

A. X và Y.

B. X và Z.

C. Y và Z.

D. X, Y và Z.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các nhận định sau:

(a)-Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng tráng bạc

(b)-Có thể dùng chỉ Cu(OH)2 để nhận biết các lọ mất nhãn chứa Glixerol, Glucozơ, Fructozơ, Etanal

(c)-Trong sơ đồ điều chế:

Vậy Z là axit xcetic

(d)-Ở dạng mạch hở, glucozơ có 5 nhóm -OH cạnh nhau

(e)-Trong phân tử amilopectin, các gốc α-glucozơ liên kết với nhau bởi các liên kết glicozit thông qua nguyên tử Oxi.

(g)-Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

(h)-Nhỏ dung dịch H2SO4 đặc vào vải sợi bông, vải bị đen và thủng ngay do phản ứng H2SO4 oxi hóa tinh bột

Các nhận định đúng là

A. c, d, e

B. a, b, c, h

C. d, e, h

D. b, d, g

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất : saccarozơ, glucozơ, frutozơ, etyl fomat, axit fomic anđehit axetic. Trong các chất trên,  số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thườnglà:

A.4.                      

B.3.                      

C.2.                      

D.5.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là 

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất : saccarozơ, glucozơ, frutozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là :

A. 2.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN