Câu hỏi của Đinh Hà - Tiếng Anh lớp 7

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

. Rewrite the sentences in a way that is has similar meaning to the original sentences:

1. Nhan is tired. He can’t fly his kites.

→ Nhan is so …………………......................................................................…………………………..

2. I wish to have enough money. I want to buy a new house

→ I wish to have enough money so that…….................................................…………………………..

3. I don’t think this book is expensive as it is.

→ This book is............................................................................................................................................

4. to do this test is very difficult.

→ It’s.........................................................................................................................................................

5. He said something. I didn’t understand.

→ I didn’t understand...............................................................................................................................

6. He likes to read very much.

→ He enjoys..............................................................................................................................................

7. The bag is very heavy. I can’t carry it.

→ This bag is too ......................................................................................................................................

8. We’ll go out. The rain will stop

→ When....................................................................................................................................................

    Được cập nhật 22 tháng 8 2017 lúc 15:16 3 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.