Câu hỏi của Ngọc Trâm - Sinh học lớp 13

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

O ca chua, gen A quy dinh qua do troi so voi gen a quy dinh qua vang.Cho phep lai Aa x Aa, gia su trong qua trinh giam phan hinh thanh giao tu duc, o lan giam phan I cap NST chua cap gen tren nhan doi nhung khong phan li. The di boi co kieu hinh qua vang o doi con co the :

A. The khuyet nhiem

B. The 3 nhiem

C. The 3 nhiem hoac the 1 nhiem

D. The 1 nhiem

Cau2: cho cac phuong phap sau:

1. Lai cac dong thuan chunv co kieu gen khac nhau.

2.Gay dot bien roi chon loc

3. Cay truyen phoi

4. Lai tb sinh duong

5. Nhan ban vo tinh o dong vat

6. Tao giong sv bien doi gen.

Trong cac phuong phap ke tren, co may pp tso ra giong moi?

A.5 B.3 C.6 D.4

Cau 3: kieu dot bien cau truc NST nao lam cho mot so gen tren NST xep lai gan nhau hon ?

A. Mat doan va chuyen doan B. Mat doan, dao doan, chuyen doan

C. Dao doan, chuyen doan D.mat doan, dao doan

Cau5: dot bien troi xay ra trong qua trinhgiam phan se bieu hien :

A. Kieu hinh co the mang dot bien B. Mot phan co the tao the kham

C. Ngay trong giao tu cua co the D. Ngay trong hop tu duoc tao ra

Cau 6: thi nghiem cua fox va cong su da chung minh duoc dieu gi sau day?

A. Trong dieu kien khi quyen nguyen thuy, chat hoa hoc da duoc tao thanh tu cac chat vo co don gian theo con duong hoa hoc.

B. Trong dieu kien trai dat nguyen thuy da co su ket hop cac aa voi nhau tao nen cac chuoi polipeptit don gian

C. Sinh vat dau tien da duoc hinh thanh tronv dieu kien trai dat nhuyen thuy

D. Co su hinh thanh cac tb song so khai tu cac dai ptu huu co.

Cau7: cho cachoat dong sau:

1. Quang hop o thuc vat

2. Chat pha rung

3. Dot nhien lieu hoa thach

4. San xuat nong nghiep

Co bn hoat dong sau day co the dan den hieu ung nha kin?

A. 4 B.2 C.1 D.3

Cau 8: tao giong cay trong bang cong nghe tb khong bao gom pp nao sau day

A. Chon dong tb xoma co bien di

B. Nuoi cay tb thuc vat invintro tao mo seo

C. Nuoi hat phan, lai xoma

D. Cay truyen phoi.

Cau 9: ( cau nay co 3 cau tra loi thoi) Su dieu hoa hoat dong cua Operon Lac o E.coli duoc khai quat ntn?

A. Su phien ma bi kim ham khi chat uc che gan vso vung P va lai dien ra binh thuong khi chat cam ung lam bat hoat chat uc che.

B. Su phien ma bi kim ham khi chat uc che gan vao vung O va lai dien ra binh thuong khi chat cam ung lam bat hoat chat uc che.

C. Su phien ma bi kim ham khi chat uc che ko gan vao vung O va lai dien ra binh thuong khi chat cam ung lam bat hoat chat uc che.

Xin may ban giup gium minh nha, minhca dap an de do, cam on cac ban ,cac anh chi, admin,....... xin hay giup minh tra loi, minh cam on va biet on rat nhieu!!!!!!!!

    Được cập nhật 27 tháng 10 2017 lúc 18:54 5 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.