Pham Trong Bach

Cho hình thang ABCD có AB song song với CD. Cho AB=2a và CD= a. Gọi O là trung điểm của AD. Khi đó:

A. 

B. 

C. 

D. 

Cao Minh Tâm
18 tháng 9 2019 lúc 10:56

Đáp án D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho hình thang ABCD có AB song song với CD. Cho AB= 2a,CD= a. Gọi O là trung điểm của AD. Khi đó

A. 

B. 

C. 

D. 

Pham Trong Bach

Cho hình thang cân ABCD nội tiếp đường tròn (O) với AB song song CD và AB<CD.M  là trung điểm CD.

P là điểm di chuyển trên đoạn MD ( P khác M, D  ).AP cắt (O)  tại Q khác A, BP cắt (O) tại R khác B,

QR cắt CD tại E. Gọi F là điểm đối xứng với P qua E

2) Giả sử EA tiếp xúc (O). Chứng minh rằng khi đó QM vuông góc với CD.

Pham Trong Bach

Cho hình thang cân ABCD nội tiếp đường tròn (O) với AB song song CD và AB<CD.

M  là trung điểm CD. P là điểm di chuyển trên đoạn MD ( P khác M, D  ).

AP cắt (O)  tại Q khác A, BP cắt (O) tại R khác B, QR cắt CD tại E. Gọi F là điểm đối xứng với P qua E

1) Chứng minh rằng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AQF luôn thuộc một đường thẳng cố định khi P di chuyển.

Pham Trong Bach

Cho hình thang vuông ABCD có đường cao AB = 2a, đáy lớn BC = 3a, đáy nhỏ AD = a. Gọi I là trung điểm của CD. Tìm mệnh đề đúng?

A. Góc AIB là góc vuông

B. Tam giác BIC là tam giác vuông

C. AI và BD vuông góc với nhau

D. Tất cả sai

Pham Trong Bach

Cho hình thang vuông ABCD có đáy lớn AB = 4a, đáy nhỏ CD = 2a, đường cao AD = 3a; I là trung điểm của AD . Khi đó  I A → + I B → . I D →  bằng :

A. 

B. 

C. 0

D. 9a2

Pham Trong Bach

Cho hình thang ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Qua O kẻ MN song song với AB (AB là đáy của hình thang, M∈AD ,N∈BC). Đặt A B →   =   a ;   D C →   =   b . Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng?

A.  M N →   =   a A B →   +   b D C → a   +   b

B.  M N →   =   b A B →   +   a D C → a   +   b

C.  M N →   =   a A B →   -   b D C → a   +   b

D.  M N →   =   b A B →   -   a D C → a   +   b

Pham Trong Bach

Cho hình thang ABCD có đáy là AB và CD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Khẳng định nào sau đây sai?

A.  M N → = M D → + C N → + D C → .

B.  M N → = A B → − M D → + B N → .

C.  M N → = 1 2 A B → + D C → .

D.  M N → = 1 2 A D → + B C → .

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN