Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

My Đào Hà

Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư thu đc 2,24 lít hỗn hợp khí ở đktc. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với hidro là 9. Tính thành phàn % theo số ml của hỗn hợp Fe và FeS ban đầu?

Hung nguyen
Hung nguyen 10 tháng 3 2017 lúc 10:29

\(Fe\left(x\right)+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\left(x\right)\)

\(FeS\left(y\right)+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2S\left(y\right)\)

Gọi số mol của Fe và FeS lần lược là x, y thì ta có

\(n_{hhk}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow x+y=0,1\left(1\right)\)

Ta lại có: \(\dfrac{2x+34y}{x+y}=9.2=18\)

\(\Leftrightarrow x+17y=0,9\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) ta có hệ: \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,1\\x+17y=0,9\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\\y=0,05\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Fe}=0,05.56=2,8\left(g\right)\\m_{FeS}=0,05.88=4,4\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%Fe=\dfrac{2,8}{2,8+4,4}.100\%=38,89\%\\\%FeS=100\%-38,89\%=61,11\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN