Đại số lớp 7

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

1. a, Tìm ba số a;b;c biết: \(\dfrac{3a-2b}{5}=\dfrac{2c-5a}{3}=\dfrac{5b-3c}{2}vớia+b+c=-50\)

b, Tìm các cặp số nguyên (x;y) , sao cho : 2x-5y+5xy=13

Nguyễn Bảo Trung
Nguyễn Bảo Trung 10 tháng 3 2017 lúc 11:15

Lấy trong sách nâng cao phát triển hay trong quyển chuyên đề có dạng tương tự ( câu a)

Mà câu b dễ mà

Bình luận (0)
Nguyễn Bảo Trung
Nguyễn Bảo Trung 10 tháng 3 2017 lúc 11:34

\(2x-5y+5xy=13\)

\(x\left(2+5y\right)-\left(2+5y\right)=11\)

\(\left(x+1\right)\left(2+5y\right)=11\)

Ta có : \(11=1.11=\left(-1\right)\left(-11\right)\)

Ta có bảng sau :

\(x+1\) \(-11\) \(-1\) \(1\) \(11\)
\(2+5y\) \(-1\) \(-11\) \(11\) \(1\)
\(x\) \(-12\) \(-2\) \(0\) \(10\)
\(y\) \(\dfrac{-3}{5}\) \(\dfrac{-13}{5}\) \(\dfrac{9}{5}\) \(\dfrac{-1}{5}\)

Vậy \(\left(x;y\right)\in\left\{\left(-12;\dfrac{-3}{5}\right);\left(-2;\dfrac{-13}{5}\right);\left(0;\dfrac{9}{5}\right);\left(10;\dfrac{-1}{5}\right)\right\}\)

Bình luận (3)
Hoang Hung Quan
Hoang Hung Quan 10 tháng 3 2017 lúc 11:18

Bài 1: Giải:

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{3a-2b}{5}=\frac{2c-5a}{3}=\frac{5b-3c}{2}=\frac{5\left(3a-2b\right)+3\left(2c-5a\right)}{5.5+3.3}=\frac{-10b+6c}{34}=\frac{-5b+3c}{17}\)

Do đó: \(\frac{5b-3c}{2}=\frac{-5b+3c}{17}\)

\(\Rightarrow\left\{\begin{matrix}b=\frac{3}{5}c\\a=\frac{2}{5}c\end{matrix}\right.\)

\(a+b+c=-50\)

\(\Rightarrow\frac{2}{3}c+\frac{3}{5}c+c=-50\)

\(\Rightarrow\left(\frac{2}{5}+\frac{3}{5}\right)c+c=-50\)

\(\Rightarrow c+c=-50\)

\(\Leftrightarrow c=-25\)

\(\Rightarrow\left\{\begin{matrix}b=\frac{3}{5}c=\frac{3}{5}.\left(-25\right)=-15\\a=\frac{2}{5}c=\frac{2}{5}.\left(-25\right)=-10\end{matrix}\right.\)

Vậy: \(\left\{\begin{matrix}a=-10\\b=-15\\c=-25\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN