Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Phạm Hoàng Phương

Trong một thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp S1, S2 cách nhau một khoảng a = 1,2 mm. Màn E để hứng vân giao thoa ở cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng D = 0,9 m. Người ta quan sát được 9 vân sáng, khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là 3,6 mm. Tần số của bức xạ sử dụng trong thí nghiệm này là

A.f = 5.1012 Hz.

B.f = 5.1013 Hz.

C.f = 5.1014 Hz.

D.f = 5.1015 Hz.

ongtho
26 tháng 1 2016 lúc 14:26

Có 9 vân sáng trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là 

\((9-1)i= 3,6=> i = 0,45mm.\)

\(\lambda = \frac{ai}{D}= \frac{1,2.0,45}{2}= 0,6\mu m.\)

\(f = \frac{c}{\lambda}= 5.10^{14}Hz. \)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN