Bài 20 : Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428-1527)

cát phượng

nhiệm vụ của 6 bộ ?

bộ lại, bộ hộ, bộ lễ, bộ binh, bộ hình, bộ công.

Bình Trần Thị
6 tháng 3 2017 lúc 14:34

Bộ Lại (Bộ Nội vụ) hoặc Lại bộ là bộ giữ việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn. Đứng đầu Bộ Lại là Thượng thư bộ Lại (Lại bộ Thượng thư).

Bình luận (0)
Bình Trần Thị
6 tháng 3 2017 lúc 14:34

Bộ Lễ giữ việc lễ nghi, tế tự, khánh tiết, yến tiệc, trường học, thi cử, áo mũ, ấn tín, phù hiệu, chương tấu, biểu văn, sứ thần cống nạp, các quan chầu mừng, tư thiên giám, thuốc thang, bói toán, tăng lục, đạo lục, giáo phường, đồng văn nhã nhạc. Bộ này trông coi việc tổ chức và kiểm soát vấn đề thi cử (thi Nho học khoa cử) chọn người tài ra giúp triều đình. Bộ này tương đương với bộ Học thời cận đại và Bộ giáo dục và đào tạo và Bộ văn hóa thông tin ngày nay.

Đến thời vua Duy Tân, Bộ Lễ được thay thế bởi Bộ Học để cai quản việc học hành, thi cử.

Bình luận (0)
Bình Trần Thị
6 tháng 3 2017 lúc 14:35

Bộ Hộ thời Lê giữ việc ruộng đất, nhân khẩu, kho tàng, thu phát, bổng lộc, đồ cống nạp, thuế khoá, muối và sắt. Bộ Hộ thời Nguyễn giữ chính sách điền thổ, hộ khẩu, tiền thóc, điều hòa nguồn của cải nhà nước, ngoài ra bộ Hộ còn được xem là bộ Lao động Sản Xuất.

Bình luận (0)
Bình Trần Thị
6 tháng 3 2017 lúc 14:35

Bộ Binh giữ việc binh nhung, quân cấm vệ, xe ngựa, đồ nghí trượng, khí giới, giữ việc biên giới, lính thú, nhà trạm, phố xá, nơi hiểm yếu, việc khẩn cấp, tuyển dụng chức võ, tương đương với bộ Quốc phòng.

Thời nhà Nguyễn, Bộ Binh gồm có bốn ty và một xứ. Bốn ty là ty Võ tuyển, ty Kinh kỳ, ty Trực tỉnh, ty Khảo công. Một xứ là xứ Binh trực. Mỗi ty có các quan lang trung, viên ngoại, chủ sự, và tư vụ cùng các thư lại phụ tá.

Ty Võ tuyển trông coi quan chế, phẩm trật, tuyển bổ, xét thưởng.

Ty Kinh kỳ riêng giám sát các võ quan cũng như các việc phòng thủ, diễn tập tại kinh thành. Công việc hầu giá khi vua đi tuần du và công nhu ở Bộ đường cũng do ty này đảm nhiệm.

Ty Trực tỉnh trông coi võ bị ở các tỉnh.

Ty Khảo công được giao việc quản lý các trạm dịch.

Xứ Binh trực là cơ quan trừ bị với nhân sự là thư lại chưa vào ngạch. Xứ này chủ yếu đảm nhiệm các việc thư tịch và khi cần thì chịu lệnh từ các ty.

Bình luận (0)
Bình Trần Thị
6 tháng 3 2017 lúc 14:35

Bộ Hình giữ việc luật lệnh, hình phạt án tù, ngục tụng và xét xử người phạm tội ngũ hình, tương đương với tòa án tối cao.

Bình luận (0)
Bình Trần Thị
6 tháng 3 2017 lúc 14:35

Bộ Công coi việc xây dựng thành hào, cầu cống đường sá, việc thổ mộc, thợ thuyền, tu sửa xây dựng, thi hành lệnh cấm về núi rừng, vườn tược và sông ngòi. Có thể xem là tương đương với bộ Giao thông Vận tải ngày nay.

Bình luận (0)
Đặng Quốc Khánh ( dặt dẹo )
30 tháng 9 2019 lúc 21:05

Bộ Lại coi việc thuyên bổ quan văn, ban thưởng phẩm cấp, khảo xét công trạng,phong tặng tước ấm,thảo ngững tờ chiếu sắc cáo mệnh và làm những sổ hàng quan lại

Bộ Hộ coi việc đinh điền thuế má,tiền bạc chuyển thông,kho tàng chứa chất,hóa vật đắt rẻ,v.v

Bộ Lễ coi việc triề phong,cùng là cách thức học hu hội,khánh hạ tế tự, tônành thi cử,tính biểu cho người sống lâu, người có tiết nghĩa,phong thụy cho các thần nhân,v.v

Bộ Binh coi việc thuyên bổ võ chức, giảng duyệt quân lính, sai khiến quân đi thú hoặc đi đánh dẹp,kén chọn binh đinh,xét người có công, có lỗi về việc binh

Bộ Hình coi việc hình danh pháp luật, tra nghĩ dâng tấu, duyệt lại những tội nặng án ngờ, xét kĩ những tù giam ngục cấm

Bộ Công coi việc làm cung điện,dinh thự, xây thành,đào hào,tu tạo tàu bè,đặt làm kiểu mẫu,thuê thợ thuyền, mua vật liệu,v.v

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN