Kiều Đông Du

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Ở phép lai A B a b × A b a B nếu hoán vị gen đều xảy ra ở hai bên với tần số 30%. Cho các phát biểu sau về đời con của phép lai trên :

(1) Kiểu hình mang một tính trạng trội và một tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 39,5%

(2) Kiểu hình khác bố mẹ chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 45%

(3) Kiểu gen A B a b  chiếm tỉ lệ lớn hơn 10%

(4) Có tối đa 9 kiểu gen được tạo ra ở đời con.

Số phát biểu đúng

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đỗ Khánh Chi
1 tháng 4 2018 lúc 11:47

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Ở phép lai AB ab × Ab aB nếu hoán vị gen đều xảy ra ở hai bên với tần số 30%. Cho các phát biểu sau về đời con của phép lai trên:

(1) Kiểu hình mang một tính trạng trội và một tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 39,5%

(2) Kiểu hình khác bố mẹ chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 45% 

(3) Kiểu gen AB ab  chiếm tỉ lệ lớn hơn 10% 

(4) Có tối đa 9 kiểu gen được tạo ra ở đời con.

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Ở phép  lai A B a b  x A b a B  nếu hoán vị gen đều xảy ra ở hai bên với tần số 30%. Cho các phát biểu sau về đời con của phép lai trên:

(1) Kiểu hình mang một tính trạng trội và một tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 39,5%

(2) Kiểu hình khác bố mẹ chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 45%.

(3) Kiểu gen A B a b  chiếm tỉ lệ lớn hơn 10%

(4) Có tối đa 9 kiểu gen được tạo ra ở đời con.

Số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở hai giới với tần số như nhau. Tiến hành phép lai P :   AB ab Dd × AB ab Dd  trong tổng số cá thể thu được ở F1, số cá thể có kiểu hình lặn về ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ 4,41%. Cho các dự đoán sau:

1.     Ở F 1 kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ là 27,95%.

2.  Ở F 1 kiểu hình mang ít nhất 2 tính trạng trội chiếm tỉ lệ lớn hơn 71%.

3. Ở F 1 cá thể mang kiểu gen Ab aB Dd trong số những cá thể mang kiểu gen A-B-D- chiếm tỉ lệ là 16,31%.

4.Ở  F 1 có 30 kiểu gen.

5. Ở F 1  tần số hoán vị gen là f=8% 

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Kiều Đông Du

Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, những kết luận nào đúng về kết quả của phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe?

(1)Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256

(2)Có 8 dòng thuần được tạo ra từ phép lai trên 

(3)Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16

(4)Tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ (3/4)

 (5)Có 256 tổ hợp được hình thành từ phép lai trên

(6)Kiểu hình mang nhiều hơn 1 tính trạng trội ở đời con chiếm tỉ lệ 13/256

Có bao nhiêu phát biểu không đúng?

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3

Kiều Đông Du

Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, những kết luận nào đúng về kết quả của phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe?

(1) Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256

(2) Có 8 dòng thuần được tạo ra từ phép lai trên

(3) Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16

(4) Tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ là 3/4.

(5) Có 256 tổ hợp được hình thành từ phép lai trên

(6) Kiểu hình mang nhiều hơn 1 tính trạng trội ở đời con chiếm tỉ lệ 13/256

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 4.

B. 2.

C. 3. 

D. 1.

Kiều Đông Du

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, những kết luận nào không đúng về kết quả của phép lại AaBbDdEe × AaBbDdEe?

(1) Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256

(2) Có 16 dòng thuần được tạo ra từ phép lai trên

(3) Tỉ lệ con có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16

(4) Tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ là 3/4

(5) Có 256 tổ hợp được hình thành từ phép lai trên

(6) Kiểu hình mang nhiều hơn một tính trạng trội ở đời con chiếm tỉ lệ 13/256

A.

B. 5

C. 4

D. 2

Kiều Đông Du

Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, những kết luận nào không đúng về kết quả của phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe?

(1) Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256

(2) Có 16 dòng thuần được tạo ra từ phép lai trên

(3) Tỉ lệ con có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16

(4) Tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ 3/4

(5) Có 256 tổ hợp được hình thành từ phép lai trên

(6) Kiểu hình mang nhiều hơn 1 tính trạng trội ở đời con chiếm tỉ lệ 13/256

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3

Kiều Đông Du

Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, những kết luận nào đúng về kết quả của phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe?

I. Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256

II. Tỉ lệ con cỏ kiểu hình khác bố mẹ là 3/4.

III. Có 256 tổ hợp được hình thành từ phép lai trên

IV. Kiểu hình mang nhiều hơn 1 tính trạng trội ở đời con chiếm tỉ lệ 13/256

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1

B. 2.

C. 4.

D. 3

Kiều Đông Du

Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Xét phép lai sau đây A b a B D H d h X E X e × A b a B D H d h X E Y , Tỉ lệ kiểu hình đực mang tất cả các tính trạng trội ở đời con chiếm 8,25%. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về đời con đúng? 

I. Nếu có hoán vị gen xảy ra thì F1 có tối đa 400 kiểu gen. 

II. F1 có 33% tỉ lệ kiểu hình (A-B-D-H_). 

III. F1 có 16,5% số cá thể cái mang tất cả các tính trạng trội. 

IV. F1 có 12,75% tỉ lệ kiểu hình lặn về các cặp gen.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN