Câu hỏi của Dung Lê - Tiếng anh lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Dung Lê - Tiếng anh lớp 7

I. Điền giới từ thích hợp

1. They named their daughter............their favorite singers

2.He worked very hard and finally came..... .......a very important invention

3.I'll will come..... to pick her..... at 8o'clock

4.They spend much time.........reading books

5.They were excited...the TV programme

6. We buy it....a low price

7.A raincoat keeps you.........being ill

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.