Câu hỏi của Hoàng Linh Chi - Tiếng anh lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Hoàng Linh Chi - Tiếng anh lớp 6

Đặt câu hỏi cho những từ in nghiêng và in đậm

1.They go to school.

2.He is listening to music at the moment ?

3.She plays piano.

4.We are cooking dinner in the kitchen .

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.