Câu hỏi của Phương Anh - Toán lớp 12 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Phương Anh - Toán lớp 12

cho d:\(\frac{x-2}{3}=\frac{y}{-2}=\frac{z-4}{2}\) và A(1,2,-1);B(7,-2,3) biết đường thẳng d,a,b cùng thuộc 1 mp. tìm M thuộc d mà MA+MB đạt giá trị nhỏ nhất

A.M(3,6,1) B.M(-1,2,2) C.(2,0,4) D.(5,-6,10)

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.