Hoàng Gia Bảo

Từ Ba-lik-pa-pan đến Rôt-tec-đam vòng qua Châu Phi mất 12081 hải lí nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 9303 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % ).

 

 

A. 58%.   


 

B. 25%.   


 

C. 23%.  


 

 D. 77%.


 


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
15 tháng 4 2017 lúc 14:51

Giải thích  :

- Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:

Công thức:

 + Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi - Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)

 + % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng châu Phi) x 100% (đơn vị: %)

- Với công thức trên: Ta tính được quãng đường rút ngắn từ Ba-lik-pa-pan đến Rôt-tec-đam là 23%.

 

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Từ Ô-đét-xa đến Mum-bai, đi vòng qua châu phi mất 11818 hải lí,nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 4198 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng (%)

 

A. 58%.   


 

B. 70%.   

C. 42%.  


 

 D. 50%.


 

Hoàng Gia Bảo

Từ Mi-na al A-hma de Giê-noa đi vòng qua châu Phi là 11069 hải lí, nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 4705 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % ).

 

 

A. 58%.   


 

B. 70%.  


 

 C. 42%.   


 

D. 50%.


 


 

Hoàng Gia Bảo

Từ Niu-Iooc đến Xan Phran-xi-xcô, đi vòng qua Nam Mĩ mất 13107 hải lí, nếu đi qua kênh Pa-na-ma chỉ mất 5263 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn đi khoảng ( % ).

 

A. 60%.   

B. 70%.   

C. 25%.  

 D. 50%.


 

Hoàng Gia Bảo

Từ Li-vơ-oun đến đến Xan Phran-xi-xcô, đi vòng qua Nam Mĩ mất 13107 hải lí, nếu đi qua kênh Pa-na-ma chỉ mất 7930 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn đi khoảng ( % ).

 

A. 60%.   

B. 26%.   

C. 20%.   

D. 50%.


 

Hoàng Gia Bảo

Từ Niu-Iooc đến I-ô-cô-ha-ma, đi vòng qua Nam Mĩ mất 13042 hải lí, nếu đi qua kênh Pa-na-ma chỉ mất 5263 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn đi khoảng ( % ).

 

A. 60%.   

B. 26%.   

C. 20%.   

D. 50%.


 

Hoàng Gia Bảo

Từ Niu-Iooc đến Xít-ni, đi vòng qua Nam Mĩ là 13051 hải lí, nếu đi qua kênh Panama chỉ mất 9692 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % )

 

A. 60%.   

B. 70%.   

C. 26%.   

D. 50%.


 

Hoàng Gia Bảo

Từ Niu-Iooc đến Xin-ga-po, đi vòng qua Nam Mĩ là 10141 hải lí, nếu đi qua kênh Panama chỉ mất 8885 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % )

 

A. 60%.   

B. 70%.   

C. 25%.   

D. 12%.


 

Hoàng Gia Bảo

Tại sao tàu qua kênh Xuy-ê không cần âu tàu như ở kênh Pa-na-ma ?

 

A. Do kênh được đào sâu, rộng hơn.


 

B. Do các tàu được đầu tư kĩ thuật tốt hơn.


 

C. Do mực nước biển ở Địa Trung Hải và vịnh Xuy-ê gần như bằng nhau.


 

D. Tất cả đều đúng.


 

Hoàng Gia Bảo

Kênh Xuy-ê được đào cắt ngang qua eo đất Xuy-e của quốc gia nào ?

 

A. I-ran.     

B. A-rập Xê-út.


 

C. Ai Cập.     

D. Li-Bi.


 

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)