Hoàng Gia Bảo

Kênh Xuy-ê được đào cắt ngang qua eo đất Xuy-e của quốc gia nào ?

 

A. I-ran.     

B. A-rập Xê-út.


 

C. Ai Cập.     

D. Li-Bi.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
12 tháng 8 2018 lúc 15:38

Giải thích  : Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Hiện nay, kênh đào Xuy-ê thuộc sở hữu của quốc gia nào ?

 

A. Anh.   

B. Pháp.   

C. Mĩ.   

D. Ai Cập.


 

Hoàng Gia Bảo

Tìm hiểu về kênh đào Xuy-ê

Hoàng Gia Bảo

Khi kênh đào Xuy – ê bị đóng cửa các nước bị tổn thất lớn nhất là

A. Các nước Mĩ la tinh

B. Hoa Kì

C. Ả – rập Xê – út

D. Các nước ven Địa Trung Hải và Biển Đen

Hoàng Gia Bảo

Khi kênh đào Xuy-ê bị đóng cửa các nước bị tổn thất lớn nhất là

 

A. Các nước Mĩ la tinh.


 

B. Hoa Kì.


 

C. A-rập Xê-út.


 

D. Các nước ven Địa Trung Hải Và Biển Đen.


 

Hoàng Gia Bảo

Kênh đào Xuy – ê có vai trò quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa nào sau đây từ các nước Trung Đông đến các nền kinh tế phát triển?

A. Lương thực, thực phẩm

B. Hàng tiêu dùng

C. Máy móc công nghiệp

D. Dầu mỏ

Hoàng Gia Bảo

Kênh đào Xuy-ê có vai trò quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa nào sau đây từ các nước Trung Đông đến các nền kinh tế phát triển ?

 

 

A. Lương thực, thực phẩm.


 


 

B. Hàng tiêu dùng.


 


 

C. Máy móc công nghiệp.


 


 

D. Dầu mỏ.


 


 

Hoàng Gia Bảo

Tại sao tàu qua kênh Xuy-ê không cần âu tàu như ở kênh Pa-na-ma ?

 

A. Do kênh được đào sâu, rộng hơn.


 

B. Do các tàu được đầu tư kĩ thuật tốt hơn.


 

C. Do mực nước biển ở Địa Trung Hải và vịnh Xuy-ê gần như bằng nhau.


 

D. Tất cả đều đúng.


 

Hoàng Gia Bảo

Từ Mi-na al A-hma de Giê-noa đi vòng qua châu Phi là 11069 hải lí, nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 4705 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % ).

 

 

A. 58%.   


 

B. 70%.  


 

 C. 42%.   


 

D. 50%.


 


 

Hoàng Gia Bảo

Từ Ô-đét-xa đến Mum-bai, đi vòng qua châu phi mất 11818 hải lí,nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 4198 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng (%)

 

A. 58%.   


 

B. 70%.   

C. 42%.  


 

 D. 50%.


 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN