Hoàng Gia Bảo

Kênh nào sau đây nối liền Địa Trung Hải và Biển Đỏ ?

 

A. Kênh Xuy-ê.     

B. Kênh Pa-na-ma.


 

C. Kênh Ki-en.     

D. Kênh Xtốc-khôm.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
15 tháng 12 2017 lúc 12:32

Giải thích  : Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Tại sao tàu qua kênh Xuy-ê không cần âu tàu như ở kênh Pa-na-ma ?

 

A. Do kênh được đào sâu, rộng hơn.


 

B. Do các tàu được đầu tư kĩ thuật tốt hơn.


 

C. Do mực nước biển ở Địa Trung Hải và vịnh Xuy-ê gần như bằng nhau.


 

D. Tất cả đều đúng.


 

Hoàng Gia Bảo

Kênh đào Pa-na-ma nối liền

 

A. Địa Trung Hải và Biển Đỏ.


  

 B. Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương.


  

C. Đại Tây Dương và Địa Trung Hải.


   

D. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.


 


 

Hoàng Gia Bảo

Từ Ba-lik-pa-pan đến Rôt-tec-đam vòng qua Châu Phi mất 12081 hải lí nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 9303 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % ).

 

 

A. 58%.   


 

B. 25%.   


 

C. 23%.  


 

 D. 77%.


 


 

Hoàng Gia Bảo

Kênh đào Xuy – ê có vai trò quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa nào sau đây từ các nước Trung Đông đến các nền kinh tế phát triển?

A. Lương thực, thực phẩm

B. Hàng tiêu dùng

C. Máy móc công nghiệp

D. Dầu mỏ

Hoàng Gia Bảo

Từ Mi-na al A-hma de Giê-noa đi vòng qua châu Phi là 11069 hải lí, nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 4705 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % ).

 

 

A. 58%.   


 

B. 70%.  


 

 C. 42%.   


 

D. 50%.


 


 

Hoàng Gia Bảo

Hiện nay, kênh đào Xuy-ê thuộc sở hữu của quốc gia nào ?

 

A. Anh.   

B. Pháp.   

C. Mĩ.   

D. Ai Cập.


 

Hoàng Gia Bảo

Tìm hiểu về kênh đào Xuy-ê

Hoàng Gia Bảo

Tổng chiều dài của kênh Pa-na-ma là

 

A. 40 km.   

B. 46 km.   


 

C. 64 km.  

 D. 50 km.


 

Hoàng Gia Bảo

Kênh đào Xuy-ê có vai trò quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa nào sau đây từ các nước Trung Đông đến các nền kinh tế phát triển ?

 

 

A. Lương thực, thực phẩm.


 


 

B. Hàng tiêu dùng.


 


 

C. Máy móc công nghiệp.


 


 

D. Dầu mỏ.


 


 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN