Chương 6: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

hoangsontung

giai pt sau : \(\left(cos\frac{x}{4}-3sinx\right).sinx+\left(1+sin\frac{x}{4}-3cosx\right).cosx=0\)

Pham Van Tien
11 tháng 8 2015 lúc 15:04

Biến đổi pt trên như sau:

sinx.cosx/4 + cosx.sinx/4 - 3(sin2x + cos2x)  + cosx = 0

sin(x + x/4) + cosx = 3

sin5x/4 + cosx = 3

Vì sin5x/4 \(\le\) 1 và cosx \(\le\) 1. Do đó sin5x/4 + cosx \(\le\) 2. Vì vậy pt trên vô nghiệm. 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN