Hoàng Gia Bảo

 

A. Than.     

B. Nước.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
24 tháng 9 2017 lúc 11:02

Giải thích  : Mục III, SGK/144 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

 

A. Than.     

B. Nước.


 

Hoàng Gia Bảo

Sự phát triển của ngành vận tải đường ống gắn liền với nhu cầu vận chuyển

A. Than

B. Dầu mỏ, khí đốt

C. Nước

D. Quặng kim loại

Hoàng Gia Bảo

Nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển, phân bố và hoạt động của ngành giao thông vận tải là

A. Sự phát triển và phân bố ngành cơ khí vận tải

B. Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quốc dân

C. Mối quan hệ kinh tế giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ

D. Trình độ phát triển công nghiệp của một vùng

Hoàng Gia Bảo

Nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải?

A. Điều kiện tự nhiên

B. Điều kiện kinh tế- xã hội

C. Ý A và B đúng

D. Ý A và B sai

Hoàng Gia Bảo

Ở các nước đang phát triển, môi trường gắn liền với ngành nào sau đây?

A. Trồng trọt

B.  Chăn nuôi

C.  Công nghiệp

D.  Dịch vụ

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây thể hiện ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải?

A. Là tiêu chí để đặt yêu cầu về tốc độ vận chuyển

B. Quyết định sự phát triển và phân bố mạng lưới giao thông vận tải

C. Quy định mật độ, mạng lưới các tuyến đường giao thông

D. Quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải

Hoàng Gia Bảo

Nhân tốc nào sau đây quyết định đến sự phát triển, phân bố, hoạt động ngành giao thông vận tải?

A. Nhân tố địa hình

Hoàng Gia Bảo

Chứng minh rằng các điều kiện kinh tế - xã hội có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển và phân bố các ngành giao thông vận tải.