nguyễn mạnh tuấn

dùng 1 thuốc thử duy nhất để phân biệt các chất riêng biệt sau : glucozo, etanol, gixerol, andehitaxetic

A. kim loại Na

B. Nước Br2

C. dung dịch Cu(OH)2 trong môi trường kiềm

D. AgNO3/NH3

Pham Van Tien
Pham Van Tien 10 tháng 8 2015 lúc 14:52

Đáp án là C. Dung dịch Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi phản ứng với các chất trên sẽ cho các hiện tượng đặc trưng sau:

1.Glucozơ: =>dung dịch có màu xanh lam. 2.Glixerol: =>phức chất có màu xanh đặc trưng. 3.Etanol: =>không có hiện tượng. 4.Anđehit axetic:CH3CHO =>kết tủa màu đỏ gạch Cu2O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt các dung dịch : glucozo, glixerol, etanol, lòng trắng trứng

A. NaOH

B. HNO3

CAgNO3/NH3

DCu(OH)2

Nguyễn Hoàng Nam

Hidrat hóa hoàn toàn propen thu được hai chất hữu cơ X và Y. Tiến hành oxi hóa X và Y bằng CuO thu được hai chất hữu cơ E và F tương ứng. Trong các thuốc thử sau: dung dịch A g N O 3 / N H 3  (1), nước brom (2), H2 (Ni,t°) (3), Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường (4), Cu(OH)2/NaOH ở nhiệt độ cao (5) và quỳ tím (6). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số thuốc thử dùng để phân biệt được E và F đựng trong hai lọ mất nhãn khác nhau là

A. 4.                          

B. 3.                         

 C. 5.                          

D. 2.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

a) có thể dùng nước brom phân biệt glucozo và fructozo

b) trong môi trường axit , glucozo và fructozo có thể chuyển hóa cho nhau

c) có thể phân biệt gluczo và fructozo bằng phản ứng với dùng dịch AgNO3 trong NH3

d) trong dung dịch gluczo và fructozo đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.

e) Trong dung dịch, fructozo tồn tại chủ yếu dưới dạng mạch hở

g) Trong dung dịch gluczo tồn tại chủ yếu dưới dạng vòng 6 cạnh (dạng α  và β )

Số phát biểu đúng là:

A. 5

B.2

C. 4

D.3

Nguyễn Hoàng Nam

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với các thuốc thử được ghi lại dưới bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Dung dịch I2

Có màu xanh tím

Y

Cu(OH)2 trong môi trường kiềm

Có màu tím

Z

Dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3 đun nóng

Kết tủa Ag

T

Nước Br2

Kết tủa trắng

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

A. hồ tinh bột, lòng trắng trứng, alanin, glucozơ. 

B. lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozơ, anilin. 

C. hồ tinh bột, alanin, lòng trắng trứng, glucozơ. 

D. hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozơ, anilin.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN