Hoàng Gia Bảo

Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước ta và châu lục ?

 

A. Nông nghiệp.   

B. Công nghiệp.


 

C. Dịch vụ.   

D. Du lịch.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
22 tháng 8 2018 lúc 10:43

Giải thích  : Mục I, SGK/142 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước ta và châu lục ?

 

A. Nông nghiệp.  

 B. Công nghiệp.


 

C. Dịch vụ.   

D. Du lịch.


 

Hoàng Gia Bảo

Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước và châu lục?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Dịch vụ

D. Du lịch

Hoàng Gia Bảo

Sự khác biệt về phân bố ngành dịch vụ với ngành công nghiệp là?

A. phân bố xa khu dân cư

B. phân bố ở những vùng nông thôn

C. phân bố giữa lòng dân cư

D. phân bố ở những vùng núi xa xôi, hẻo lánh

Hoàng Gia Bảo

Nhận định nào sau đây không đúng về sự phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới?

A. Các nước phát triển tỉ trọng ngành dịch vụ thường dưới 50%.

B. Các thành phố lớn, đồng thời là các trung tâm dịch vụ lớn.

C. Ở  mỗi nước có thành phố  chuyên môn hóa về một số loại dịch vụ nhất định

D. Trong các thành phố lớn thường hình thành các trung tâm giao dịch, thương mại

Hoàng Gia Bảo

Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư có ảnh hưởng như thế nào đối với ngành dịch vụ?

A. Mạng lưới ngành dịch vụ

B. Sức mua và nhu cầu dịch vụ

C. Sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ

D. Hình thức tỏ chức mạng lưới ngành dịch vụ

Hoàng Gia Bảo

Khái quát các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. Hiện nay nhân tố nào quan trọng với sự phân bố công nghiệp?

Hoàng Gia Bảo

Các ngành công nghiệp khai khoáng thường được phân bố ở gần cảng biển, cảng sông thể hiện sự ảnh hưởng của nhân tố

A. Gần nguồn nước

B. Gần đầu mối giao thông

C. Gần nguồn khoáng sản

D. Gần các khu dân cư

Hoàng Gia Bảo

Các nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ?

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)