Nguyễn Phúc Lộc

1. Hòa tan 5.94 bột Nhôm vào dd NaOH dư được khí X. Cho 1.896g  KMnO4 tác dụng hết với HCl đặc dư thu được khí Y. Nhiệt phân hoàn toàn 12.25g   KClO3 có xúc tác được khí Z. Cho toàn bộ các khí điều chế được ở trên vào một bình kín rồi đốt cháy để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau đó làm lạnh bình để hơi nước ngưng tụ hết, giả thiết các chất tan hết vào nước thu được dung dịch A. Viết PTHH xảy ra và tính C%  dd A.

 2. Cho m(g) glucozo lên men rượu, khí thoát ra được dẫn vào dd Ca(OH)2 dư được 55,2 g kết tủa.

a) Xác định m biết hiệu suất phản ứng là 92%.

b) Đem toàn bộ khối lượng rượu thu được ở trên chia làm 2 phần bằng nhau .P1: Cho tác dụng với 150ml dd axitaxetic 2M (xúc tác thích hợp) thu được 16.5 este. Tính H%?

P2: Pha loãng với nước được V (lit) dd 20 độ. Biết D=0,8g/ml . Tính V ? 

** giúp e nó với, sáng mốt thy r :(

Pham Van Tien
Pham Van Tien 10 tháng 8 2015 lúc 14:42

Các phản ứng xảy ra: 

Al + NaOH + H2O = NaAlO2 + 3/2H2 (1)

0,22                                       0,33 mol

2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2 (2)

0,012                                                           0,03 mol

KClO3 = KCl + 3/2O2 (3)

0,1                   0,15 mol

Như vậy, 3 khí X, Y, Z tương ứng là: H2 (0,33 mol), Cl2 (0,03 mol) và O2 (0,15 mol).

H2 + Cl2 = 2HCl (4)                   2H2 + O2 = 2H2O (5)

0,03  0,03   0,06 mol                 0,3     0,15    0,3 mol

Theo phản ứng (4) và (5) thì các khí đã phản ứng vừa đủ với nhau, do đó dd A thu được là dung dịch của HCl.

Do đó: C% = 36,5.0,06.100/(36,5.0,06 + 18.0,3) = 80,22%

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Este A tạo bởi 2 axit cacboxylic X , Y đều mạch hở, không phân nhánh và ancol Z. Xà phòng hóa hoàn toàn a gam A bằng 190ml dung dịch NaOH xM, để trung hòa NaOH dư sau phản ứng cần dùng 80ml dung dịch HCl 0,25M, thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được b gam hỗn hợp muối khan M. Nung M trong NaOH khan dư, có xúc tác CaO, thu được chất rắn R và hỗn hợp khí K gồm 2 hiđrocacbon có tỉ khối so với O2 là 0,625. Dẫn khí K lội qua dung dịch nước brom dư thấy có 5,376 lít một chất khí thoát ra. Cho toàn bộ lượng chất rắn R thu được ở trên tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, có 8,064 lít khí CO2 thoát ra. Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Để đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam ancol Z cần dùng 2,352 lít O2 (đktc), sau phản ứng khí CO2 và hơi nước tạo thành có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 11 : 6. Tổng ba giá trị của a, b, x gần nhất với

A. 64

B. 60.

C. 62.

D. 66.

Nguyễn Hoàng Nam

nung nóng 22,12 gam KMnO4 và 18,375 gam KClO3, sau một thời gian thu được chất rắn X gồm 6 chất có khối lượng 37,295 gam. Cho X tác dụng với dung dịch HCl đặc dư, đun nóng. Toàn bộ lượng khí clo thu được cho phản ứng hết với m gam bột Fe đốt nóng được chất nóng Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào nước được dung dịch Z. thêm AgNO3 dư vào dung dịch Z đến khi phản ứng hoàn toàn được 204,6 gam kết tủa. Giá trị m là

A. 22,44

B. 28,0

C. 33,6

D. 25,2

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hết một lượng bột Fe vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được V lít (đktc) khí H2 và dung dịch X. Chia dung dịch X thành 2 phần không bằng nhau. Phần 1 đem tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 3,6 gam kết tủa. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 68,2 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là:

A. 4,48.

B. 3,36.

C. 5,60.

D. 2,24.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN