Câu hỏi của Ngô Thị Tường Vy - Toán lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Ngô Thị Tường Vy - Toán lớp 8

Tìm x biết :

a) 5x(x-1)-(1-x)=0

b) (x-3)2 -(2x+3)2=0

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.