Hoàng Gia Bảo

Ưu điểm nổi bật của ngành vận tải ô tô so với các loại hình vận tải khác là

 

A. Sự tiện lợi, tÍnh cơ động và thích nghi cao với điều kiện địa hình.


 

B. Các phương tiện vận tải không ngừng được hiện đại.


 

C. Chở được hàng hóa nặng, cồng kềnh, đi quãng đường xa.


 

D. Tốc độ vận chuyển nhanh, an toàn.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 12 2017 lúc 18:13

Giải thích  : Mục II, SGK/143 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Tiện lợi, cơ động, thích ứng cao với các điều kiện địa hình là ưu điểm của ngành giao thông vận tải nào sau đây?

A. Đường sắt.

B. Đường ô tô

C. Đường sông.

D. Đường biển

Hoàng Gia Bảo

Ưu điểm nổi bật của ngành vận tải ô tô so với các loại hình vận tải khác là

 

A. Sự tiện lợi, tÍnh cơ động và thích nghi cao với điều kiện địa hình.


 

B. Các phương tiện vận tải không ngừng được hiện đại.


 

C. Chở được hàng hóa nặng, cồng kềnh, đi quãng đường xa.


 

D. Tốc độ vận chuyển nhanh, an toàn.


 

Hoàng Gia Bảo

Ưu điểm nổi bật của ngành giao thông vận tải ô tô so với các loại hình vận tải khác là

A. Sự tiện lợi, tính cơ động va thích nghi cao với các điều kiện địa hình

B. Các phương tiện vận tải không ngừng được hiện đại

C. Chở được hàng hóa nặng, cồng kềnh, đi quãng đường xa

D. Tốc độ vận chuyển nhanh, an toàn cao

Hoàng Gia Bảo

Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành giao thông vận tải

A. Đường ô tô

B. Đường sắt

C. Đường sông

D. Đường ống

Hoàng Gia Bảo

Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành giao thông vận tải.

 

A. Đường ô tô.   

B. Đường sắt.


 

C. Đường sông.   

D. Đường ống.


 

Hoàng Gia Bảo

Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành giao thông vận tải.

 

A. Đường ô tô.   

B. Đường sắt.


 

C. Đường sông.   

D. Đường ống.


 

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Khối lượng vận chuyển và khói lượng luân chuyển

của các phương tiện vận tải nước ta năm 2003

Để thể hiện khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển của các phương tiện vận tải nước ta năm 2013, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn

B. Miền

C. Cột

D. Đường

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải

của Việt Nam giai đoạn 1996 – 2011 (Đơn vị: Nghìn tấn)

Để thể hiện tốc độ tăng cường khối lượng hàng hóa vận chuyển theo ngành vận tải của nước ta giai đoạn 1996 – 2011, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn

B. Đường.

C. Miền

D. Cột

Hoàng Gia Bảo

Hãy nêu những ưu điểm và nhược điểm của các ngành giao thông vận tải đường biển và đường hàng không?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN