Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

SỐ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VÀ DOANH THU DU LỊCH CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014

Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi từ 15 đến 18

Biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện số lượng khách du lịch đến và doanh thu du lịch của các nước trên ?

 

A. Biểu đồ kết hợp cột và đường.


 

B. Biểu đồ miền.


 

C. Biểu đồ cột ghép.


 

D. Biểu đồ tròn.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
20 tháng 6 2018 lúc 4:36

Giải thích  : Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài -> Biểu đồ cột (cụ thể là cột ghép hay cột nhóm) là dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số lượng khách du lịch đến và doanh thu du lịch của các nước.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Dựa vào bảng số liệu, vẽ sơ đồ hình cột thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước trên và rút ra nhận xét.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Để thể hiện số khác du lịch và doanh thu từ du lịch của một số nước trên thế giới, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn.

B. Miền

C. Cột

D. Đường.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu

Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi 13,14

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ năm 2014 của một số quốc gia là

 

A. Biểu đồ tròn.     

B. Biểu đồ cột.


 

C. Biểu đồ đường.     

D. Biểu đồ miền.


 

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu

SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014

Để thể hiện sản lượng lương thực và số dân của một số nước trên thế giới năm 2014, biểu đồ thích hợp nhất là

A. Biểu đồ cột.

B. Biểu đồ tròn.

C. Biểu đồ miền.

D. Biểu đồ đường.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới năm 2002

Để thể hiện sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới theo biểu đồ năm thời kì 1950 -2003, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn

B. Miền

C. Cột ghép

D. Đường

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu: Sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới, năm 2002.

Để thể hiện sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới năm theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn.

B. Miền

C. Cột ghép.

D. Đường.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào bảng số liệu (trang 112 - SGK), hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng lương thực thế giới qua các năm. Nhận xét.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau:

Tình hình sử dụng năng lượng trên thế giới từ năm 1973 và 2010

(Đơn vị: triệu tấn dầu quy đổi)

Để thể hiện quy mô và cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới năm 1973 và năm 2010, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn

B. Miền

C. Đường

D. Cột ghép

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI THỜI KÌ 1950 – 2013

Để thể hiện sản lượng than và dầu mỏ của thế giới thời kì 1950 – 2013, dạng biểu đồ thích hợp nhất là

 


A. Biểu đồ cột ghép.     

B. Biểu đồ trơn.


 

C. Biểu đồ miền.     

D. Biểu đồ đường.


 

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)