Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu

Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi 13,14

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ năm 2014 của một số quốc gia là

 

A. Biểu đồ tròn.     

B. Biểu đồ cột.


 

C. Biểu đồ đường.     

D. Biểu đồ miền.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
25 tháng 9 2018 lúc 15:29

Giải thích  : Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài -> Biểu đồ cột là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ năm 2014 của một số quốc gia.

Đáp án: B

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

SỐ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VÀ DOANH THU DU LỊCH CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014

Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi từ 15 đến 18

Biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện số lượng khách du lịch đến và doanh thu du lịch của các nước trên ?

 

A. Biểu đồ kết hợp cột và đường.


 

B. Biểu đồ miền.


 

C. Biểu đồ cột ghép.


 

D. Biểu đồ tròn.


 

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Giá trị xuất khẩu và dân số của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản năm 2004

Để thể hiện giá trị xuất khẩu và dân số của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản năm 2004, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn

B.  Miền

C.  Đường

D.  Cột

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta qua các năm (Đơn vị: %)

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta qua các năm là

A. biểu đồ đường

B. biểu đồ kết hợp

C. biểu đồ cột

D. biểu đồ miền

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ DÂN SỐ CỦA HOA KÌ, TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN NĂM 2004

Quốc gia Giá trị xuất khẩu (tỉ USD) Dân số (triệu người)
Hoa Kì 819,0 293,6
Trung Quốc(kể cả đặc khu Hồng Công) 858,9 1306,9
Nhật Bản 566,5 127,6

a, Tính giá trị xuất khẩu bình quân theo đầu người của các quốc gia trên.

b, Vẽ biểu đồ hình cột để thể hiện.

c, Rút ra nhận xét cần thiết.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2014

Dựa vào bảng số liệu trên ,trả lời các câu hỏi từ 10 đến 15

Các quốc gia nhập siêu là:

 

A. Hoa Kì,Ca- na-da, Nhật Bản,Ấn Độ,Pháp.


 

B. Trung Quốc,Ca-na-da, Thái Lan, Ấn Độ, Pháp.


 

C. Trung Quốc ,Thái Lan, Đức.


 

D. Hoa Kì, Ca-na-da, Thái Lan, Đức.


 

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu

SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014

Để thể hiện sản lượng lương thực và số dân của một số nước trên thế giới năm 2014, biểu đồ thích hợp nhất là

A. Biểu đồ cột.

B. Biểu đồ tròn.

C. Biểu đồ miền.

D. Biểu đồ đường.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới năm 2002

Để thể hiện sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới theo biểu đồ năm thời kì 1950 -2003, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn

B. Miền

C. Cột ghép

D. Đường

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu: Sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới, năm 2002.

Để thể hiện sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới năm theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn.

B. Miền

C. Cột ghép.

D. Đường.

Hoàng Gia Bảo

Để thể hiện cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của một số nước năm 2004, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn.

B.  Miền

C.  Cột.

D. Đường.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN