Hoàng Gia Bảo

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ năm 2014 của một số quốc gia là

 

C. Biểu đồ đường.     

D. Biểu đồ miền.


Nguyễn Vũ Thu Hương
25 tháng 9 2018 lúc 15:29

Giải thích  : Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài -> Biểu đồ cột là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ năm 2014 của một số quốc gia.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

SỐ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VÀ DOANH THU DU LỊCH CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014

Hoàng Gia Bảo

Giá trị xuất khẩu và dân số của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản năm 2004

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta qua các năm (Đơn vị: %)

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta qua các năm là

A. biểu đồ đường

B. biểu đồ kết hợp

C. biểu đồ cột

D. biểu đồ miền

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ DÂN SỐ CỦA HOA KÌ, TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN NĂM 2004

Quốc gia Giá trị xuất khẩu (tỉ USD) Dân số (triệu người)
Hoa Kì 819,0 293,6
Trung Quốc(kể cả đặc khu Hồng Công) 858,9 1306,9
Nhật Bản 566,5 127,6

a, Tính giá trị xuất khẩu bình quân theo đầu người của các quốc gia trên.

b, Vẽ biểu đồ hình cột để thể hiện.

c, Rút ra nhận xét cần thiết.

Hoàng Gia Bảo

GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2014

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới năm 2002

Để thể hiện sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới theo biểu đồ năm thời kì 1950 -2003, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn

B. Miền

C. Cột ghép

D. Đường

Hoàng Gia Bảo

Để thể hiện cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của một số nước năm 2004, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn.

B.  Miền

C.  Cột.

D. Đường.

Hoàng Gia Bảo