Trịnh Thị Kim Chi

Giá trị trao đổi là mối quan hệ về số lượng trao đổi giữa các hàng hóa có

A. Giá trị khác nhau

B. Giá cả khác nhau

C. Giá trị sử dụng khác nhau

D. Số lượng khác nhau

Lê Thị Quyên
16 tháng 5 2018 lúc 15:00

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hoá có giá trị sử dụng khác nhau là

A. giá trị.                   

B. giá trị sử dụng.     

C. giá trị cá biệt.        

D. giá trị trao đổi.

Trịnh Thị Kim Chi

Giá trị trao đổi là mối quan hệ về số lượng trao đổi giữa các hàng hóa có

A. Giá trị khác nhau

B. Giá cả khác nhau

C. Giá trị sử dụng khác nhau

D. Số lượng khác nhau

Trịnh Thị Kim Chi

 Giá trị trao đổi là mối quan hệ về số lượng trao đổi giữa các hàng hóa có

A. Giá trị khác nhau

B. Giá cả khác nhau

C. Giá trị sử dụng khác nhau

D. Số lượng khác nhau

Trịnh Thị Kim Chi

Giá trị trao đổi là mối quan hệ về số lượng trao đổi giữa các hàng hóa có

A. giá cả khác nhau.

B. số lượng khác nhau. 

C. giá trị khác nhau.

D. giá trị sử dụng khác nhau.

Trịnh Thị Kim Chi

Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hoá có giá trị sử dụng

A. khác nhau.            

B. giống nhau.           

C. ngang nhau.          

D. bằng nhau.

Trịnh Thị Kim Chi

Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi?

A. 1m vải + 5kg thóc = 2 giờ.

B. 2m vải = 10kg thóc = 4 giờ. 

C. 1m vải = 5kg thóc.

D. 1m vải = 2 giờ.

Trịnh Thị Kim Chi

Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi?

A. 1m vải = 5kg thóc.

B. 1m vải + 5kg thóc = 2 giờ.

C.1m vải = 2 giờ.

D. 2m vải = 10kg thóc = 4 giờ.

Trịnh Thị Kim Chi

Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ được gọi là

A. Chợ

B. Kinh tế

C. Thị trường

D. Sản xuất

Trịnh Thị Kim Chi

Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ được gọi là

A. sàn giao dịch.                                          

B. thị trường chứng khoán.                          

C. chợ.

D. thị trường.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN