Trịnh Thị Kim Chi

Hai hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì

A. Chúng đều có giá trị và giá trị sử dụng

B. Chúng đều có giá trị sử dụng khác nhau

C. Chúng có giá trị bằng nhau

D. Chúng đều là sản phẩm của lao động

Lê Thị Quyên
28 tháng 5 2019 lúc 13:11

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác, được gọi là

A. Di sản văn hóa vật thể          

B. Di sản văn hóa phi vật thể     

C. Di tích lịch sử - văn hóa 

D. Sản phẩm văn hóa

Trịnh Thị Kim Chi

Giá trị sử dụng của hàng hóa là

A. Công dụng của sản phẩm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người

B. Sản phẩm thỏa mãn như cầu nào đó của con người

C. Cơ sở của giá trị trao đổi

Đáp án A. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

Trịnh Thị Kim Chi

Giá trị sử dụng của hàng hóa là

A. Công dụng của sản phẩm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người

B. Sản phẩm thỏa mãn như cầu nào đó của con người

C. Cơ sở của giá trị trao đổi

D. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

Trịnh Thị Kim Chi

Giá trị sử dụng của hàng hóa là

A. giá trị hàng hóa.

B. công dụng hàng hóa.

 D. kiểu dáng hàng hóa.. thẩm mĩ của hàng hóa.

 D. kiểu dáng hàng hóa.

Trịnh Thị Kim Chi

 Giá trị sử dụng của hàng hóa là

A. Công dụng của sản phẩm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người

B. Sản phẩm thỏa mãn như cầu nào đó của con người

C. Cơ sở của giá trị trao đổi

D. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

D. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa