Trịnh Thị Kim Chi

Hai hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì

A. Chúng đều có giá trị và giá trị sử dụng

B. Chúng đều có giá trị sử dụng khác nhau

C. Chúng có giá trị bằng nhau

D. Chúng đều là sản phẩm của lao động

Lê Thị Quyên
28 tháng 5 2019 lúc 13:11

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hoá có giá trị sử dụng khác nhau là

A. giá trị.                   

B. giá trị sử dụng.     

C. giá trị cá biệt.        

D. giá trị trao đổi.

Trịnh Thị Kim Chi

Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hoá có giá trị sử dụng

A. khác nhau.            

B. giống nhau.           

C. ngang nhau.          

D. bằng nhau.

Trịnh Thị Kim Chi

Theo yêu cầu của quy luật giá trị, nguyên tắc ngang giá có nghĩa là hàng hóa A và hàng hóa B ngang nhau về?

A. giá cả. 

B. sức cạnh tranh trên thị trường. 

C. giá trị trao đổi. 

D. thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa A và hàng hóa B.

Trịnh Thị Kim Chi

Sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác, được gọi là

A. Di sản văn hóa vật thể          

B. Di sản văn hóa phi vật thể     

C. Di tích lịch sử - văn hóa 

D. Sản phẩm văn hóa

Trịnh Thị Kim Chi

Giá trị sử dụng của hàng hóa là

A. Công dụng của sản phẩm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người

B. Sản phẩm thỏa mãn như cầu nào đó của con người

C. Cơ sở của giá trị trao đổi

D. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

Trịnh Thị Kim Chi

Giá trị sử dụng của hàng hóa là

A. Công dụng của sản phẩm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người

B. Sản phẩm thỏa mãn như cầu nào đó của con người

C. Cơ sở của giá trị trao đổi

Đáp án A. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

Trịnh Thị Kim Chi

 Giá trị sử dụng của hàng hóa là

A. Công dụng của sản phẩm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người

B. Sản phẩm thỏa mãn như cầu nào đó của con người

C. Cơ sở của giá trị trao đổi

D. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

D. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

Trịnh Thị Kim Chi

Giá trị sử dụng của hàng hóa là

A. giá trị hàng hóa.

B. công dụng hàng hóa.

 D. kiểu dáng hàng hóa.. thẩm mĩ của hàng hóa.

 D. kiểu dáng hàng hóa.

Trịnh Thị Kim Chi

Thông qua thị trường, giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá được

A. thông qua.            

B. thực hiện.              

C. phản ánh.            

D. biểu hiện.

Trịnh Thị Kim Chi

Giá trị trao đổi là mối quan hệ về số lượng trao đổi giữa các hàng hóa có

A. Giá trị khác nhau

B. Giá cả khác nhau

C. Giá trị sử dụng khác nhau

D. Số lượng khác nhau

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN