Tạ Việt Hoàng

Hòa tan 7.8 g kim loại K vào 200g H2O ( D=1g/ml ) thu được V (l)  khí ở đktc và dung dịch A.

a, tính thể tích khí thu được (đktc)

b, tính nồng độ mol/l của dd A

c, tính thể tích dung dịch HCl cần dùng để trung hòa hết dd A và tính nông độ mol/l của dd thu được sau phản ứng

 

Pham Van Tien
Pham Van Tien 23 tháng 7 2015 lúc 20:26

K + H2O = KOH + 1/2H2

0,2 mol                  0,1 mol

a) V = 0,1.22,4 = 2,24 lit

b) CM = n/V = 0,2/0,2 = 1 M (thể tích dd A đổi ra là 200 ml = 0.2 lit).

c) HCl + KOH = KCl + H2O

V = 0,2.22,4 = 4,48 lit; CM = 0,2/(0,2+4,48) = 0,0427 M (câu này đúng ra phải cho nồng độ của HCl, bạn kiểm tra lại xem đề bài có thiếu không). Nếu cho nồng độ của HCl thì thể tích của HCl = 0,2.CM(HCl); và CM = 0,2/(V(HCl) + 0,2).

Bình luận (0)
Tạ Việt Hoàng
Tạ Việt Hoàng 24 tháng 7 2015 lúc 9:13

sao Vdd = 0,2. thế k cộng K vào vs nước à bạn

 

Bình luận (0)
Pham Van Tien
Pham Van Tien 28 tháng 7 2015 lúc 15:43

Chú ý là khối lượng chất tan khi cho vào dd thì không làm thay đổi đáng kể Vdd, do đó Vdd vẫn là 0,2.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đăng Hùng Ngô
Nguyễn Hoàng Nam

Hỗn hợp rn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 với số mol mỗi cht là 0,1 mol. Hòa tan hết X vào dd Y gồm HCl và H2SO4 loãng dư thu được dd Z. Nhỏ từ từ dd Cu(NO3)2 1M vào dd Z cho tới khi khí NO ngng thoát ra. Thể tích dung dch Cu(NO3)2 cần dùng và thể tích khí thoát ra ở đktc là

A. 500ml; 2,24lit            

B. 50ml; 1,12lit               

C. 50ml; 2,24lit              

D. 25 ml; 1,12lit

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 17,88g hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm A, B và kim loại kiềm thổ M vào nước thu được dd Y và 0,24 mol khí H2. Dung dịch Z gm H2SO4  và HCl, trong đó số mol HCl gp 4 ln số mol H2SO4. Để trung hòa ½ dd Y cần hết V lit dd Z. Tổng khối lượng muối khan tạo thành trong phn ng trung hòa là

A. 24,7g                           

B. 18,64g                        

C. 27,4g                          

D. 18,46g

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm một kim loại hóa trị 1 và oxit kim loại hóa trị 2 vào nước dư. Sau khi phản ứng xong được 500 ml dd X chỉ chứa một chất tan duy nhất và 4,48 lít khí H2 (đktc). Nồng độ mol/l của dung dịch X là

A. 0,3M

B. 0,25 M  

C.  0,2M        

D. 0,4 M

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN