Hoàng Gia Bảo

 

A. Điểm công nghiệp.


 

C. Trung tâm công nghiệp.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
24 tháng 10 2019 lúc 2:32

Giải thích : Sơ đồ trên có các ngành công nghiệp gắn với các đô thị, có nhiều điểm công nghiệp, xí nghiệp có mối liên hệ với nhau,… -> Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp trung tâm công nghiệp.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Cho sơ đồ sau :

 

A. Điểm công nghiệp.


 

C. Trung tâm công nghiệp.


 

Hoàng Gia Bảo

Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây ?

 

 

B. Khu công nghiệp tập trung.


 

 

Hoàng Gia Bảo

Cho sơ đồ sau :

A. Điểm công nghiệp.


 

C. Trung tâm công nghiệp.


 

Hoàng Gia Bảo

Hình thức tổ chức lãnh thổ nào sau đây không được xem tương đương với một khu công nghiệp?

A. Khu chế xuất

B. Khu công nghệ cao

C. Khu công nghiệp tập trung

D. Khu kinh tế mở

Hoàng Gia Bảo

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất?

A. khu công nghiệp.

B. điểm công nghiệp.

C. vùng công nghiệp.

D. trung tâm công nghiệp.

Hoàng Gia Bảo

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất?

A. Điểm công nghiệp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp không nhằm mục đích nào sau đây?

A. Giải quyết lao động

B. Đạt hiệu quả kinh tế cao

C. Phân bố đồng đều

D. Thu hút vốn đầu tư

Hoàng Gia Bảo

 

A. Điểm công nghiệp.


 

C. Trung tâm công nghiệp.


 

Hoàng Gia Bảo

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất?

A. Điểm công nghiêp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp