Hoàng Gia Bảo

 

A. Vùng công nghiệp.


 

C. Trung tâm công nghiệp.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
8 tháng 10 2017 lúc 17:46

Giải thích : Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa, đó là đặc điểm nổi bật của

A. Vùng công nghiệp

B. Điểm công nghiệp

C. Trung tâm công nghiệp

D. Khu công nghiệp tập trung

Hoàng Gia Bảo

Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa, đó là đặc điểm nổi bật của

A. Vùng công nghiệp

B. Điểm công nghiệp

C. Trung tâm công nghiệp

D. Khu công nghiệp tập trung

Hoàng Gia Bảo

 

A. Điểm công nghiệp.


 

C. Trung tâm công nghiệp.


 

Hoàng Gia Bảo

Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp là đặc điểm của

A. Điểm công nghiệp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành là đặc điểm của

A. Điểm công nghiệp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Một trong các đặc điểm của khu công nghiệp tập trung là

A. vùng lãnh thổ rộng lớn

C. đồng nhất với một vùng dân cư.

Hoàng Gia Bảo

Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung là

A. Có các xí nghiệp hạt nhân

B. Bao gồm 1 đến 2 xí nghiệp đơn lẻ

C. Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp

D. Có các xí nghiệp hỗ trợ sản xuất công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

 

A. Có các xí nghiệp hạt nhân.


 

C. Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp.


 

Hoàng Gia Bảo

Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung là

C. Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp