Hoàng Gia Bảo

Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa, đó là đặc điểm nổi bật của.

 

A. Vùng công nghiệp.


 

B. Điểm công nghiệp.


 

C. Trung tâm công nghiệp.


 

D. Khu công nghiệp tập trung.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
8 tháng 10 2017 lúc 17:46

Giải thích : Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa, đó là đặc điểm nổi bật của

A. Vùng công nghiệp

B. Điểm công nghiệp

C. Trung tâm công nghiệp

D. Khu công nghiệp tập trung

Hoàng Gia Bảo

Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa, đó là đặc điểm nổi bật của

A. Vùng công nghiệp

B. Điểm công nghiệp

C. Trung tâm công nghiệp

D. Khu công nghiệp tập trung

Hoàng Gia Bảo

Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp , khu công nghiệp , trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp là đặc điểm của

 

A. Điểm công nghiệp.


 

B. Khu công nghiệp tập trung.


 

C. Trung tâm công nghiệp.


 

D. Vùng công nghiệp.


 

Hoàng Gia Bảo

Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp là đặc điểm của

A. Điểm công nghiệp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành là đặc điểm của

A. Điểm công nghiệp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Một trong các đặc điểm của khu công nghiệp tập trung là

A. vùng lãnh thổ rộng lớn

B. gắn với đô thị nhỏ và lớn.

C. đồng nhất với một vùng dân cư.

D. Tập trung tương đối nhiều các xí nghiệp có khả năng hợp tác sản xuất cao.

Hoàng Gia Bảo

Một trong những đặc điểm chinh của khu công nghiệp tập trung là

 

A. Có các xí nghiệp hạt nhân.


 

B. Bao gồm 1 đến 2 xí nghiệp đơn lẻ.


 

C. Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp.


 

D. Có các xí nghiệp hỗ trợ sản xuất công nghiệp.


 

Hoàng Gia Bảo

Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung là

A. Có các xí nghiệp hạt nhân

B. Bao gồm 1 đến 2 xí nghiệp đơn lẻ

C. Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp

D. Có các xí nghiệp hỗ trợ sản xuất công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung là

A. Có các xí nghiệp hạt nhân

B. Bao gồm 1 đến 2 xí nghiệp đơn lẻ

C. Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp

D. Có các xí nghiệp hỗ trợ sản xuất công nghiệp

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN