Hoàng Gia Bảo

Ở các nước đang phát triển châu Á , trong đó có Việt Nam , phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì

 

A. Đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội cao.


 

B. Có nguồn lao động dồi dào , trình độ cao.


 

C. Có nhiều ngành nghề thủ công truyền thống.


 

D. Có nguồn tài nguyên khoang sản phong phú.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
2 tháng 2 2018 lúc 16:30

Giải thích : Các nước đang phát triển châu Á, trong đó có Việt Nam, phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung, vì:

- Các nước này đang trong giai đoạn tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

- Các khu công nghiệp tập trung được hình thành nhằm thu hút vốn đầu tư, công nghệ và kinh nghiệm quản lí của các nước phát triển. Ngoài ra còn góp phần tạo nhiều việc làm cho người lao động và công nghiệp hướng ra xuất khẩu.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Các nước đang phát triển ở Châu Á, trong đó có Việt Nam phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì:

A. Trình độ của lực lượng lao động

B. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú

C. Vốn cho sản xuất, công nghệ lớn; nhiều kinh nghiệm quản lí

D. Đang trong giai đoạn công nghiệp hóa với chiến lược hướng về xuất khẩu

Hoàng Gia Bảo

Các nước đang phát triển ở châu Á, trong đó có Việt Nam, phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì

A. Đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao

B. Có nguồn lao động dồi dào, trình độ cao

C. Có nhiều ngành nghề thủ công truyền thống

D. Có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú

Hoàng Gia Bảo

Tại sao ở các nước đang phát triển ở châu Á, trong đó có Việt Nam, phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung?

Hoàng Gia Bảo

Tại sao ở các nước đang phát triển ở châu Á, trong đó có Việt Nam, phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung?

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp dệt – may , da – giây thường phân bố ở những nơi có nguồn lao động dồi dào vì

 

A. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có trình độ.


 

B. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có chuyên môn sâu.


 

C. Nhanh này sử dụng nhiều lao động nhưng không đòi hỏi trình độ công nghệ và chuyên môn cao.


 

D. Sản phẩm của nhanh này phục vụ ngay cho người lao động.


 

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp dệt – may, giày – da thường phân bố ở những nơi có nguồn lao động dồi dào vì

A. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có trình độ

B. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có chuyên môn sâu

C. Ngành này sử dụng nhiều lao động nhưng không đòi hỏi trình độ công nghệ và chuyên môn cao

D. Sản phẩm của ngành này phục vụ ngay cho người lao động

Hoàng Gia Bảo

Vì sao ngành công nghiệp dệt – may, da – giày thường phân bố ở những nơi có nguồn lao động dồi dào? 

A. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có trình độ

B. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có chuyên môn sâu

C. Ngành này sử dụng nhiều lao động nhưng không đòi hỏi trình độ công nghệ

D. Sản phẩm của ngành này phục vụ ngay cho người lao động

Hoàng Gia Bảo

Trình độ phát triển kinh tế và năng xuất lao động xã hội có ảnh hưởng như thế nào đến ngành dịch vụ?

A. Mạng lưới ngành dịch vụ

B. Sức mua, nhu cầu dịch vụ

C. Sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ.

D. Đầu tư, bổ sung lao động cho ngành dịch vụ

Hoàng Gia Bảo

Vốn là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các nước đang phát triển. Vậy vốn có vai trò gì?

A. Là yếu tố đầu vào cho sản xuất

B. Là kết quả đầu ra cho quá trình sản xuất

C. Là động lực phát triển một nước

D. Các ý trên đúng

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN