Hoàng Gia Bảo

 

A. Vùng công nghiệp.


 

C. Điểm công nghiệp.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
19 tháng 5 2017 lúc 11:23

Giải thích : Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là

A. Vùng công nghiệp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Điểm công nghiệp

D. Trung tâm công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

D. trung tâm công nghiệp.

Hoàng Gia Bảo

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là

A. Vùng công nghiệp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Điểm công nghiệp

D. Trung tâm công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

 

A. Điểm công nghiệp.


 

C. Trung tâm công nghiệp.


 

Hoàng Gia Bảo

Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp là đặc điểm của

A. Điểm công nghiệp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Hình thức tổ chức lãnh thổ nào sau đây không được xem tương đương với một khu công nghiệp?

A. Khu chế xuất

B. Khu công nghệ cao

C. Khu công nghiệp tập trung

D. Khu kinh tế mở

Hoàng Gia Bảo

Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành là đặc điểm của

A. Điểm công nghiệp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất?

A. khu công nghiệp.

B. điểm công nghiệp.

C. vùng công nghiệp.

D. trung tâm công nghiệp.