Hoàng Gia Bảo

Trên thế giới, các nước có ngành dệt - may phát triển là:

 

A. Liên bang Nga, U-gan-đa, Nam Phi, Tây Ban Nha.


 

B. Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, Nhật Bản.


 

C. Mê-hi-cô, Hàn Quốc, Lào, Cam-pu-chia.


 

D. A-rập Xê-út, Ê-ti-ô-pi-a, Kê-ni-a, Xu-đăng.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
30 tháng 4 2017 lúc 6:04

Giải thích : Mục VI, SGK/129 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Trên thế giới, các nước có ngành dệt – may phát triển là:

A. Liên bang Nga, Uganda, Nam Phi, Tây Ban Nha

B. Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, Nhật Bản

C. Mêhicô, Hàn Quốc, Lào, Campuchia

D. Ả rập Xêút, Êtiopia, Kênia, Xuđăng

Hoàng Gia Bảo

Châu Âu, Liên bang Nga, Hoa Kì và Canada có ngành đường sông rất phát triển do

A. chế độ nước sông điều hòa

B. các công trình bến phà, cầu phao, … phát triển

C. mạng lưới sông ngòi dày đặc, chủ yếu là sông nhỏ

D. có các cơ sở kinh tế phân bố dọc theo các dòng sông, hình thành nên các cảng sông

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ DÂN SỐ CỦA HOA KÌ, TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN NĂM 2004

Quốc gia Giá trị xuất khẩu (tỉ USD) Dân số (triệu người)
Hoa Kì 819,0 293,6
Trung Quốc(kể cả đặc khu Hồng Công) 858,9 1306,9
Nhật Bản 566,5 127,6

a, Tính giá trị xuất khẩu bình quân theo đầu người của các quốc gia trên.

b, Vẽ biểu đồ hình cột để thể hiện.

c, Rút ra nhận xét cần thiết.

Hoàng Gia Bảo

Ngành nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới ?

 

A. Công nghiêp cơ khí .


 

B. Công nghiệp năng lượng.


 

C. Công nghiệp điện tử - tin học .


 

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.


 

Hoàng Gia Bảo

Được xem là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới là ngành công nghiệp nào dưới đây?

A. Điện tử - tin học

B. Luyện kim

C. Năng lượng

D. Cơ khí

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ: Xuất khẩu của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản năm 2004

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây về xuất khẩu của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản, năm 2004?

A. Giá trị xuất khẩu của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản năm 2004

B. Cán cân xuất nhập khẩu của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản năm 2004

C. Tổng giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản năm 2004

D. Giá trị xuất khẩu bình quân đầu người của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản năm 2004

Hoàng Gia Bảo

Trong xu thế hội nhập của nền kinh tế thế giới, nguồn lực có tính chất định hướng phát triển có lợi nhất trong việc xây dựng các mối quan hệ giữa các quốc gia là

A. Tài nguyên thiên nhiên.

B. Vốn.

C. Vị trí địa lí.

D. Thị trường.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Giá trị xuất khẩu và dân số của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản năm 2004

Để thể hiện giá trị xuất khẩu và dân số của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản năm 2004, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn

B.  Miền

C.  Đường

D.  Cột

Hoàng Gia Bảo

Đường ống phát triển mạnh ở các quốc gia nào sau đây trên thế giới?

A. Trung Đông, Hoa Kì, Liên bang Nga, Trung Quốc

B. Trung Đông, Đông Phi, Nhật Bản, Liên bang Nga

C. Hoa Kì, Liên bang Nga, Trung Quốc, Nam Mỹ

D. Liên bang Nga, Trung Quốc, Nam Mỹ, Trung Phi

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN