Hoàng Gia Bảo

 

A. Ít gây ô nhiễm môi trường.


 

C. Không tiêu thụ nhiều kim loại, điện, nước.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
3 tháng 9 2018 lúc 12:45

Giải thích : Mục IV, SGK/127 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử - tin học?

A. Ít gây ô nhiễm môi trường

B. Không chiếm diện tích rộng

C. Không tiêu thụ nhiều kim loại, điện, nước

D. Không yêu cầu cao về trình độ lao động

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây không đúng về  yêu cầu của tổ chức  lãnh thổ công nghiệp?

A. Giải quyết các vấn đề liên quan, nhất là việc làm

B. Sử dụng hiệu quả và hợp lý các nguồn lực bên trong một lãnh thổ

C. Bảo vệ và tôn tạo tài nguyên môi trường nhằm đảm bảo phát triển bền vững

D. Giảm sự chênh lệch phát triên kinh tến giữa các địa phương trong lãnh thổ nghiên cứu và giữa các vùng trên phạm vi cả nước

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của điểm công nghiệp? 

A. Đồng nhất với một điểm dân cư

B. Có một vài ngành tạo nên hướng chuyên môn hóa

C. Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp

D. Gồm 1 đến 2 xí nghiệp gần nguồn nguyên – nhiên liệu

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của điểm công nghiệp?

A. Đồng nhất với một điểm dân cư

B. Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp

C. Có một vài ngành tạo nên hướng chuyên môn hóa

D. Gồm một đến hai xí nghiệp gần nguồn nguyên – nhiên liệu

Hoàng Gia Bảo

 

A. Đồng nhất với một điểm dân cư.


 

C. Có một vài ngành tạo nên hướng chuyên môn hóa.


 

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp điện lực?

A. Đẩy mạnh tiến bộ khoa học – kĩ thuật

B. Là cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại

C. Là mặt hàng xuất khẩu có giá trị của nhiều nước

D. Đáp ứng đời sống văn hóa, văn minh của con người

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp điện lực?

A. Đẩy mạnh tiến bộ khoa học – ký thuật

B. Là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp hiện đại

C. Là mặt hàng xuất khẩu có giá trị của nhiều nước

D. Đáp ứng đời sông văn hóa văn minh của con người

Hoàng Gia Bảo

 

A. Đẩy mạnh tiến bộ khoa học-kĩ thuật.


 

C. Là mặt hàng xuất khẩu có giá trị của nhiều nước.