Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây ?

 

B. Cơ cấu sử dụng năng lượng thế giới năm 2002 và năm 2015.


 

D. Cơ cấu sản lượng điện thế giới năm 2002 và năm 2015.


Nguyễn Vũ Thu Hương
8 tháng 4 2019 lúc 9:45

Giải thích : Căn cứ vào biểu đồ và bảng chú giải -> Biểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng năng lượng thế giới năm 2002 và năm 2015.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới năm 2002

Để thể hiện sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới theo biểu đồ năm thời kì 1950 -2003, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn

B. Miền

C. Cột ghép

D. Đường

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Tình hình sử dụng năng lượng trên thế giới từ năm 1973 và 2010

Hoàng Gia Bảo

B. Biểu đồ tròn

C. Biểu đồ miền.

D. Biểu đồ kết hợp ( cột, đường ).

Hoàng Gia Bảo

Để thể hiện cơ cấu sản lượng lúa gạo sản xuất và xuất khẩu của thế giới phân theo các quốc gia năm 2010, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn.

B. Miền

C. Đường

D. Cột ghép.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu

Hoàng Gia Bảo

Sản xuất lương thực thế giới thời kì 1980 – 2003

hiện quy mô và cơ cấu lương thực thế giới năm 1980, 1990, 2003 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Đường.

B. Tròn.

C. Miền

D. Cột chồng.

Hoàng Gia Bảo

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng điện sản lượng điện của thế giới thời kỳ 1950 - 2003 (lấy năm 1950= 100%), biểu đồ nào sau đây là thích hợp?

A. Đường

B. Tròn.

C. Miền. 

D. Cột.

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ: Đàn bò và đàn lợn trên thế giới, giai đoạn 1980 -2002

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây về đàn bò và đàn lợn trên thế giới, giai đoạn 1980 -2002

A. Số lượng đàn bò và đàn lợn trên thế giới thời kì 1980 -2002

B. Cơ cấu đàn bò và đàn lợn trên thế giới thời kì 1980 -2002

C. Tốc độ tăng trưởng đàn bò và đàn lợn trên thế giới thời kì 1980 -2002

D. Sự chuyển dịch cơ cấu đàn bò và đàn lợn trên thế giới thời kì 1980 -2002